Zgodnie z obowiązującą ustawą, akcje nowych emisji KSC S.A. mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani ze Spółką umowami kontraktacji buraków, pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Akcje te mogą być też nabyte przez inne osoby, ale bez prawa głosu.

Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, w obecnym stanie prawny, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego KSC, Skarb Państwa nabywałby czy obejmowałaby akcje nowej emisji z wyłączonym prawem głosu. Obecnie Skarb Państwa posiada79,69 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku wprowadzonych zmian Skarb Państwa będzie mógł obejmować akcje z prawem głosu.

Proponowana regulacja umożliwi Skarbowi Państwa na korzystanie z pełni praw akcjonariusza Krajowej Spółki Cukrowej - podkreśla się w OSR.

Jak z kolei wskazuje się w uzasadnieniu, zmiana ma związek z konsolidacją spółek z branży rolno-spożywczej, która przebiega w oparciu o KSC i jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia tego procesu.

Zgodnie z przyjętą przez rząd "Strategią zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030", konsolidacja ma polegać na podwyższeniu kapitału zakładowego KSC S.A., który zostanie pokryty przez Skarb Państwa aportem w postaci posiadanych przez Skarb Państwa udziałów jednoosobowych spółek.

W uzasadnieniu podkreśla się, że planowana konsolidacja wymaga zapewnienia akcjonariuszowi, który ma wnieść́ znaczące środki w postaci mienia państwowego, prawa współdecydowania o losach spółki analogicznego do jego zaangażowania kapitałowego.