Rządowe Centrum Legislacji będzie beneficjentem schematu I pomocy technicznej z PROW.

Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na koszty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników zaangażowanych w co najmniej 50% swojego czasu pracy w miesiącu w wykonywanie zadań związanych z PROW i WPR, a także na związane z pracą tych osób koszty administracyjne.

Rządowe Centrum Legislacji dołączyło więc do dotychczasowych beneficjentów tego działania, którymi były:

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

 Ministerstwo Finansów;

 Podmioty, którym zostaną delegowane zadania instytucji zarządzającej i agencji płatniczej;

 Podmioty zaangażowane w działania związane z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym podmioty odpowiedzialne za zapewnienie rozpowszechniania informacji na temat Programu;

 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

 Podmioty, realizujące działania kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej, dotyczące poprzednich oraz kolejnego okresu programowania.

”Zapewnienie stałej, profesjonalnej kontroli od strony prawnej procesu przygotowania legislacji dotyczącej PROW i Planu Strategicznego WPR, dającej gwarancję prawidłowego przygotowania przepisów wdrażających. Należycie i sprawnie przeprowadzony proces legislacyjny będzie skutkować dobrej jakości prawem i terminowym jego przygotowaniem, co powinno przełożyć się na sprawną realizację działań / interwencji PROW i Planu Strategicznego WPR” – tak uzasadniono uchwałę, zakładającą zmianę programu, podjętą przez Komitet Monitorujący PROW.

Czytaj też:

Gminy w ramach PROW zatrzymają wodę i wybudują drogi lokalne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kolejnym beneficjentem PROW