Ponad 300 wniosków o interwencję, dotyczących ubezpieczeń rolników, trafia rocznie do Rzecznika Finansowego – podano w informacji. Pomimo dopłat do składek ze skarbu państwa, rolnicy nie mają odszkodowań za zniszczone plony.

Najwięcej spraw interwencyjnych, zgłaszanych do Rzecznika Finansowego w zakresie ubezpieczenia upraw, dotyczy zaniżania odszkodowań lub wręcz odmowy ich wypłaty.

- Obecne regulacje ustawowe dotyczące ubezpieczeń upraw rolnych dają zbyt dużą swobodę ubezpieczycielom w kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia na niekorzyść rolników - mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Z kolei likwidacja szkód prowadzona jest tak, by wyłączyć odpowiedzialność lub wypłacić jak najniższe odszkodowanie, a jednocześnie ograniczyć rolnikom skuteczne dochodzenie roszczeń w sądzie. W efekcie polisa, którą kupili nie stanowi należytego zabezpieczenia ich interesu majątkowego, a jedynie jego namiastkę.

Jednym z instrumentów, który najczęściej prowadzi do odmowy wypłat - i bardzo często pojawia się w skargach od rolników - jest tzw. franszyza integralna. Jest to określona w umowie ubezpieczenia wartość strat w plonach, dopiero po przekroczeniu której, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie. Jeżeli zniszczenia są mniejsze – wypłata nie następuje. W ocenie ekspertów RF, na podstawie wpływających skarg, instrument ten jest nadużywany przez ubezpieczycieli na niekorzyść rolników.

Oprócz opisanego instrumentu, inne najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli, to: 

·         błędna metodyka ustalania rozmiaru szkody, poprzez nieprawidłowe określenie fazy rozwojowej roślin. Prowadzi to do zaniżenia procentowej wartości szkody w uprawach; 

·         uwzględnianie w rozliczeniu szkody nieprawidłowej, niższej niż rynkowa ceny np. owoców, niższej również niż cena wskazana przy zakupie polisy. Prowadzi to do zaniżenia odszkodowania lub odmowy jego wypłaty; 

·         nieuzasadnione opóźnianie oględzin zniszczonych upraw, co uniemożliwia prawidłową ocenę powstałych szkód i w efekcie odmowę wypłaty odszkodowania (szczególnie w szkodach wywołanych przymrozkami). Z kolei rolnik powinien jak najszybciej podjąć decyzję o zaoraniu pola i założeniu uprawy zastępczej. Jeżeli zrobi to przed przybyciem rzeczoznawcy - szkoda ulegnie zatarciu, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty. Natomiast powstrzymanie się z pracami - pozbawia rolnika plonu z uprawy zastępczej.

Eksperci Rzecznika Finansowego po analizie spraw, dotyczących nieprawidłowości w ubezpieczaniu upraw i zwierząt, a także postulatów samych rolników, proponują uchylenie przepisu zezwalającego towarzystwom na stosowanie franszyzy w tych ubezpieczeniach. Uważają również, że należy rozważyć ustawowe unormowanie procedury likwidacji szkód w uprawach oraz warunków umowy ubezpieczenia, tak aby lepiej zabezpieczyć interes ekonomiczny i prawny rolników.

Rzecznik Finansowy wskazuje też na problemy dotyczące ubezpieczenia budynków rolnych - nie są to wprawdzie polisy dotowane z budżetu państwa, są one jednak obowiązkowe.

Również w przypadku tych ubezpieczeń rolnicy skarzą się na zbyt niskie odszkodowania w stosunku do oczekiwanych kwot.

Główne problemy tej grupy ubezpieczeń najczęściej wynikają z następujących praktyk towarzystw:

·         różne sposoby określenia wysokości odszkodowania, w zależności od tego czy ma być podjęta odbudowa zniszczonego budynku czy też nie jest ona przewidziana. W tym drugim przypadku wysokość szkody określana jest na podstawie cenników dowolnie kształtowanych przez ubezpieczycieli, które często zawierają ceny materiałów i usług, istotnie odbiegające od najniższych cen rynkowych. Aktualnie obowiązujące przepisy nie precyzują o jakie cenniki chodzi, z wykorzystaniem jakich danych są one sporządzane, czy z jakich źródeł te dane pochodzą etc. Brak przejrzystości przepisów w tym zakresie często prowadzi do nieprawidłowości i sporów;

·         dwukrotne uwzględnianie stopnia zużycia ubezpieczonych budynków: raz przy ustalaniu sumy ubezpieczenia i drugi przy ustalaniu wysokości odszkodowania. W praktyce polega to na tym, że w chwili zakupu polisy ustalana jest suma ubezpieczenia budynku według jego wartości rzeczywistej (z uwzględnieniem stopnia zużycia budynku). Z kolei gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania następuje pomniejszenie jego wysokości o taki sam procent całkowitego zużycia budynku, nie zaś wyłącznie o jego zużycie w okresie od rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela do daty powstania szkody. W rezultacie wyliczane odszkodowanie jest istotnie zaniżone.

- Takie interpretacje i praktyki są krzywdzące dla ubezpieczonych. Dlatego konieczne jest wyraźne, precyzyjne i weryfikowalne określenie zasad ustalania sumy ubezpieczenia i rozliczania szkody – mówi Mariusz Golecki.

Eksperci RF proponują istotne zmodyfikowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach w zakresie ustalania sumy ubezpieczenia budynków rolnych. W szczególności prawidłowe i przejrzyste zasady określania stopnia zużycia technicznego oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania. – Nasze propozycje zmian zapewnią rolnikom realną ochronę, a tym samym adekwatne odszkodowanie pozwalające na remont lub odbudowę budynków. Nowe regulacje pozwolą bowiem przeciwdziałać dzisiejszym nieprawidłowościom, które prowadzą do uwolnienia się ubezpieczycieli od odpowiedzialności lub do znacznego zaniżenia należnego odszkodowania - podsumowuje.

 „Farmer”, poproszony przez czytelnika, pytał niedawno w PZU, jak szacowane są szkody na polach ubezpieczonych rolników.

Jak pisaliśmy wówczas, rolnicy z Podlasia informują nas o odmowie przyznania ubezpieczenia - przy czym w uzasadnieniu rozwlekle opisano kwestię franszyzy integralnej (warunkowej), nic nie wspominając o podstawie, na jakiej uznano taki a nie inny rozmiar szkody.

Tymczasem problem jest - "o miedzę" stwierdzono szkody wyższe, wystarczające z naddatkiem do wypłacenia odszkodowania. Jak więc wyliczana jest szkoda i dlaczego rolnik nie jest o tym wyliczeniu informowany? Dlaczego kopii "notatnika likwidatora szkody w uprawach" nie otrzymuje rolnik - pomimo że go podpisuje? Jak może podważać decyzję, skoro nie zna podstaw oceny szkody?

Nasi czytelnicy mówili, że likwidator nie okazał im żadnego dokumentu, a podczas oceny szkody ograniczył się do wykonania zdjęć, nie dając im nic do podpisu, nie oceniając rozmiaru szkody.

Prosiliśmy więc o informację, jak PZU potwierdza rozmiar szkody. Ile przypadków odmowy wypłacenia odszkodowania z tytułu takiej "niewystarczającej franszyzy" odnotował PZU w ostatnich pięciu latach?

Niestety odpisano tylko, że „proces likwidacji szkody zależy od wielu zmiennych, między innymi takich jak: rodzaj upraw, warunki umowy ubezpieczenia, czy specyfika i wielkość samej szkody” – i obiecano zająć się konkretną szkodą, a informacji ogólnej odmówiono. Zatem wystąpienie RF potwierdza, że problem jest. Czy doczeka się zainteresowania władz?