Chodzi o przyznawane w latach 2010-2013 dotacje na spłatę odsetek od kredytów na zakup gruntów rolnych.

Pod koniec 2009 r. korzystną dla Polski decyzję w tej sprawie wydała Rada UE. Była to decyzja Rady UE 2010/10/WE z 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Polski pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w latach 2010-2013. Przeciwko niej zaprotestowała Komisja Europejska i złożyła wniosek do unijnego Trybunału Sprawiedliwości (zwanego potocznie Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Wcześniej Komisja nakazała Polsce zakończenie, najpóźniej do 31 grudnia 2009 r., tego systemu pomocy na zakup nieruchomości rolnych, który Polska zgłosiła w 2004 r., czyli w momencie wejścia naszego kraju do Unii. Polska wielokrotnie próbowała przekonać Komisję, by zgodziła się utrzymać system pomocy z 2004 r. na cały okres objęty nowymi jej wytycznymi, czyli na lata 2007-2013. Komisja jednak odmówiła.

W tej sytuacji Polska zwróciła się do Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa o zezwolenie, w drodze wyjątku, na pomoc państwa na zakup gruntów rolnych w Polsce na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. Pomimo sprzeciwu Komisji, Rada Unii Europejskiej przyjęła w listopadzie 2009 r. decyzję korzystną dla Polski - uznała, że pomoc związana z udzielaniem kredytów w wysokości do 400 mln zł będzie zgodna ze wspólnym rynkiem. W decyzji tej Rada stwierdziła jednomyślnie: "Uznaje się, że nadzwyczajna pomoc władz polskich przeznaczona na kredyty na zakup nieruchomości rolnych, która wyniesie maksymalnie 400 mln zł i zostanie przyznana w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jest zgodna ze wspólnym rynkiem".

O tym, czy decyzja Rady była faktycznie nieważna - jak chce tego Komisja - przesądzi Trybunał Sprawiedliwości w wyroku. Na razie nie jest jeszcze znany termin wydania orzeczenia. W czwartek natomiast opinię w tej sprawie przedstawił jeden z rzeczników generalnych Trybunału Paolo Mengozzi. Rzecznik zaproponował, by Trybunał stwierdził nieważność decyzji Rady.

Rzecznik zgodził się z Komisją, że zgłoszony przez Polskę w 2004 r., czyli w momencie wchodzenia naszego kraju do Unii, system pomocy na zakup gruntów rolnych mógł obowiązywać do końca 2009 r. Potem każda kolejna pomoc musiała być zgodna z nowymi wytycznymi Komisji na lata 2007-2013, a z nich wynikało, że Polska nie może dłużej stosować systemu pomocy zgłoszonego w 2004 r., bo jest on niezgodny ze wspólnym rynkiem.

Zdaniem rzecznika nie ma znaczenia to, że system zatwierdzony przez Radę dotyczy innego okresu, bo lat 2010 - 2013. W jego przekonaniu Rada przekroczyła swoje kompetencje i wydała decyzję wyraźnie sprzeczną z ostatecznym stanowiskiem przyjętym przez Komisję w wytycznych na lata 2007-2013. Rada zwolniła bowiem Polskę ze zobowiązania wobec Komisji.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże ETS. Zadaniem rzeczników generalnych jest tylko przedkładanie, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które wpływają do Trybunału.