W przygotowanym projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zaproponowano kilka istotnych zmian.

Częściowo zapowiedziano je w poniedziałek.

Więcej: Nabory PROW w 2019 r.

Jak podano zmiany – wynikają z doświadczenia MRiRW oraz ARiMR.

W projekcie dopuszczono możliwość otrzymywania wsparcia z tego działania przez rolników będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi działającymi na podstawie prawa innego państwa członkowskiego UE.

Zmiany dotyczą też dokumentowania stażu pracy przez młodych rolników (wymogi będą wzorowane na zasadach z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

Doprecyzowano zasady ustalania wielkości ekonomicznej gospodarstwa – mają być uwzględniane nie tylko posiadane przez rolnika użytki rolne, na które przyznano jpo, ale też użytki, na które wsparcie otrzymał jego współmałżonek.

Uściślono definicję maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia (skreślając wyrazy „lub przeznaczenia”) nabytych w ramach PROW 2007-13.

Wykluczono możliwość wspólnego realizowania inwestycji trwale związanych z gruntem.

Nie można będzie uznać za kwalifikowalne kosztów dokończenia budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Pomoc z obszarów a,b,c może trafiać na koszty związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi – w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażeniem, lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.  Z tej pomocy mają korzystać też ci, którzy w latach 2015-18 otrzymali pomoc z obszarów a-c, ale nie wykorzystali limitu i będą mogli ubiegać się o pomoc na operacje obejmujące tylko koszty innej inwestycji związanej z danym obszarem wsparcia, tj. rozwojem produkcji prosiąt, mleka lub bydła.

Doprecyzowano zasady wyliczania limitu przysługującego jednemu gospodarstwu. Limit na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budynkami wyznaczono w wysokości 200 tys. zł.

Zaproponowano też zmiany o charakterze technicznym i porządkowym.

Zmieniono również zasady punktacji kryteriów wyboru – m.in. 2 punkty można będzie otrzymać za posiadanie certyfikatu krajowego lub unijnego systemu jakości, a punkty za udział w systemie rolnictwa ekologicznego będą ściśle związane z sumą powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie (co najmniej połowa gruntów w systemie – 4 punkty), rolnik w wieku do 40 lat otrzyma 1 punkt, a nie 3, przy budowie lub modernizacji budynków inwentarskich w tym ich wyposażenia lub magazynu paszowego będzie przysługiwało 5 punktów, a jeśli koszt budowy lub modernizacji budynków stanowi połowę wszystkich kosztów operacji – 3 punkty.

Punkty mają być przyznawane przy spełnieniu kryterium wyboru na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kolejność przysługiwania pomocy ustalana będzie m.in. na podstawie danych zawartych w dokumentach dołączonych do wniosku w dniu jego składania, a nie późniejszych.

Z 4 do 3 obniżono minimalną liczbę punktów, jaką  wnioskodawca musi uzyskać, aby otrzymać pomoc w obszarach a-c.

Zakończenie operacji będzie mogło być wydłużone o 6 miesięcy, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia i obowiązywać już podczas naboru zaplanowanego na I kwartał tego roku.

Projekt w załączniku.

W ramach „Modernizacji” planowane są też inne zmiany, ich zatwierdzenie oczekiwane jest w UE.

Więcej o tych planach: 

Próg dostępu wsparcia na „Modernizację” będzie podwyższony z 10 tys. do 13 tys. euro

Z „Modernizacji” w ramach PROW będzie nawet 100 tys. zł na nawadnianie