Pomoc przysługuje rolnikowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, oraz jeśli rolnik lub jego małżonek:

1) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:

a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b) 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d) 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 30 czerwca 2020 r. zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Pomoc przewidziano również dla rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub jeżeli

2) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4) w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni co najmniej 25 m2 lub

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni co najmniej 50 m2.

Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Liczbę zwierząt, płeć i typ użytkowy tych zwierząt oraz posiadacza zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

W odniesieniu do drobiu, weryfikacja danych dotyczących rozmiaru produkcji będzie badana na podstawie danych będących w posiadaniu inspekcji weterynaryjnej.

Szacuje się, że pomocą będzie objętych około 180 000 rolników.

Szczegółowe stawki pomocy:

- dla bydła:

a)       5 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 10 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 16 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 20 200 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla krów:

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

c)  3 000 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla owiec:

a) 1 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 4 400 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d)   5 500 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla kóz:

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 5 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 1 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 2 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 3 300 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla macior i prosiąt stawka pomocy wynosi:

a) 4 500 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

b) 14 900 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania co najmniej 51 sztuk i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,

c) 23 800 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania więcej niż 200 sztuk zwierząt.

 

Jeśli rolnik prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 4 000 sztuk zwierząt;

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4 000 sztuk zwierząt.

 

Dla drobiu rzeźnego stawka pomocy wynosi:

Dla kurcząt

a) 2 200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 5 000 sztuk zwierząt,

b) 10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5 001 sztuk i nie więcej niż 9 000 sztuk zwierząt,

c) 21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9 001 sztuk i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,

d) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt.

 

Dla gęsi stawka pomocy wynosi:

a) 4 300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt.

 

Dla indyków stawka pomocy wynosi:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt.

 

Dla upraw:

1) 1 400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2

2) 4 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 500 m2 i nie więcej niż 1 000 m2

3) 7 900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 1 000 m2 i nie więcej niż 2 000 m2

4) 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 2 000 m2 i nie więcej niż 4 000 m2

5) 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 4 000 m2 – z tym że ustalając powierzchnię uprawy nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych o powierzchni uprawy w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i upraw w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

 

Projekt rozporządzenia w załączniku.

Czytaj też:

Pomoc z PROW po koronawirusie do zwierząt liczonych według stanu na 1 marca 2020 roku