„W projektowanym rozporządzeniu przyjęto taki sam jak w roku 2016 i 20 17, znany zainteresowanym podmiotom, sposób obliczania stawek. Wyliczone stawki, dzięki zaplanowaniu w ustawie na 20 18 r. większej niż w ubiegłych latach kwoty na dopłaty, są wyższe niż dotychczas. Szybkie uzyskanie dopłat ułatwi rolnikom odtworzenie potencjału produkcji rolnej” – tak Ministerstwo Rolnictwa rekomenduje przygotowany projekt

Stawka dopłaty do l ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 wynosi:

l) 102.14 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych. do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615):

2) 163.42 zł w przypadku roślin strączkowych:

3) 510.70 zł w przypadku ziemniaków.

W 2018 r. złożono 66,8 tys. wniosków o przyznanie dopłaty.

W ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 113 000 tys. zł.

Rolnicy złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:

a) 882 345 ha - w przypadku zbóż,

b) 35 387 ha - w przypadku roślin strączkowych,

c) 33 458 ha - w przypadku ziemniaka.

Stawki za 2017 r. wynosiły:

a) 92,45 zł/ha- w przypadku zbóż,

b) 147,90 zł/ha- w przypadku roślin strączkowych,

c) 462,25 zł/ha- w przypadku ziemniaka.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. „Wejście w życie projektowanego rozporządzenia skróci przyspieszy wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu. ARiMR jest obowiązany do wydania decyzji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia oraz dokonania płatności do końca roku" – podano w uzasadnieniu.