24 kwietnia minister rolnictwa, odpowiadając na interpelację poselską, zapewnił, że „w najbliższych dniach uruchomione zostaną” bankowe kredyty restrukturyzacyjne i pożyczki na spłatę zadłużenia. Miałoby to być następstwem uzyskania 8 kwietnia unijnej zgody na realizację ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33).

Więcej: Ruszy realizacja ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne?

Upłynęły trzy tygodnie i pomoc ta jest nadal w sferze zapowiedzi - ale nieco się skonkretyzowała.

Dziś MRiRW nadesłało informację stwierdzającą, że „aktualnie zarówno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników dostosowują warunki udzielania pomocy do decyzji Komisji Europejskiej o zgodności programu pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych SA.56408 (2020/N) z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do zawierania umów z bankami.”

Jak długo jeszcze agencje będą się przygotowywać – nie podano.

Poinformowano natomiast, jak będzie wyglądała pomoc. I tak: "na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i zgody Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o:

1)    bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2)    pożyczki na spłatę zadłużenia udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3)    gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy będą mogły korzystać mikro, małe i średnie gospodarstwa rolne. Duże gospodarstwa rolne będą mogły skorzystać z pomocy po dokonaniu zgłoszenia do Komisji Europejskiej pomocy indywidualnej.

Warunkiem uzyskania powyższych form pomocy będzie m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacji ma być realizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową rentowność. Z założenia w trakcie realizacji planu restrukturyzacji producent rolny nie może zwiększać produkcji.

Kredyty na restrukturyzację zadłużenia będą udzielane przez banki, które zawrą umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyty będą udzielane:

- do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60% średnich gospodarstw rolnych,

- oprocentowanie dla producenta rolnego wynosi 2% w skali roku,

- okres spłaty kredytu restrukturyzacyjnego – nie dłuższy niż 10 lat.

Kredyt na restrukturyzację może być łączony z gwarancją spłaty tego kredytu udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bankowi, z którym producent rolny zawarł warunkową umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej, której właścicielem jest producent rolny. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

Pożyczka na spłatę zadłużenia udzielana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji:

- do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60 % średnich gospodarstw rolnych,

- oprocentowanie pożyczki wynosi 5,84 % w skali roku,

- okres spłaty pożyczki – nie dłuższy niż 15 lat.

Pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą być łączone z innymi formami pomocy państwa."