Raport z czynności pokontrolnych ujmuje ocenę wagi wykrytej niezgodności względem każdego aktu prawnego (wymogi ustawowe z zakresu zarządzania) i/lub normy (normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska) na podstawie kryteriów „dotkliwości”, „zasięgu”, „trwałości”, „powtarzalności”. Jest ona potem uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pomocy finansowej w ramach działań objętych PROW 2007-2013, w których warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie norm i wymogów wzajemnej zgodności .

Jeśli okaże się, że rolnik nie przestrzega norm albo wymogów, płatność jest pomniejszana, co do zasady, o 3 proc. należnej kwoty płatności.

Na podstawie oceny zawartej w raporcie z kontroli na miejscu istnieje możliwość zastosowania sankcji w wysokości  1 proc. lub 5 proc. całkowitej kwoty płatności.

W przypadku stwierdzenia celowej niezgodności, kwota obniżki płatności wynosi co do zasady 20 proc.

Wysokość procentowej obniżki należnych rolnikowi płatności ustala się na podstawie liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom w raporcie z czynności pokontrolnych.

Sprawy te regulują: załącznik nr 5 i 6 do rozporządzenia ministra rolnictwa z 5 marca 2009 (Dz. U. Nr 54, poz. 446) oraz załącznik nr 2 do rozporządzenie ministra rolnictwa z 26 lutego 2009 (Dz. U. Nr 33 poz. 262 ze zm.)