Sejm zaakceptował w środę wszystkie poprawki, które Senat zaproponował do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Większość senackich poprawek porządkuje i doprecyzowuje niektóre zapisy ustawy.

Posłowie poparli również zmianę terminu wejścia w życie ustawy z 1 listopada na okres 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W przyjętej ustawie rozszerzona została definicja produktów rolnych i spożywczych; będą mogły być badane relacje dotyczące skupu m.in. pasz, żywych zwierząt, nasion i owoców oleistych. Zmianie uległa definicja nabywcy, którym może być też organ publiczny.

Nowe przepisy określają zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawa wprowadza większe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przewagi ze strony sieci handlowych wobec zwykle rozdrobnionych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności.

Ustawa definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a sześć - dozwolonych pod warunkiem, że zostały w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą.