Autorem rządowego projektu o spółdzielniach rolniczych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Proponujemy rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie dodatkowego wsparcia, dodatkowej pomocy szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni - mówił w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki.

Wśród proponowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych. - Oczywiście wobec spółdzielni rolniczych obowiązującym będzie nadal podstawowe prawo spółdzielcze, to które obowiązuje wszystkie inne spółdzielnie - podkreślił wiceminister.

Jak mówił Bogucki, spółdzielnie rolników, które będą prowadziły działalność gospodarczą na rzecz swoich członków w zakresie m.in. planowania produkcji, dostosowania skali i jakości tej produkcji do oczekiwania rynku, koncentracji podaży oraz popytu będą miały dodatkowe uprawnienia z tytułu proponowanego przez rząd projektu ustawy.

W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok.

W projekcie zaproponowano także zachęty dla rolników do zakładania spółdzielni w postaci możliwości uzyskania dotacji oraz ulgi podatkowe.

Proponuje się, aby członkowie spółdzielni rolniczej byli zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w ustawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych - zwolnienie będzie dotyczyło dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnia została założona - wyjaśnił Bogucki.

- Te ulgi mają wspomóc spółdzielnie w początkowym okresie ich działalności - podkreślił. Jak dodał: "będą dotyczyły tych spółdzielni, które zatrudniają nie mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro".

Takie rozwiązanie - jak tłumaczył - ma na celu stworzenie preferencyjnych warunków dla nowo powstałych podmiotów tak, aby mogły one spełnić swoje zadanie.

Spółdzielnia rolników będzie tworzyła fundusze własne: udziałowy, zasobowy oraz wzajemnościowy.

- Mam nadzieję, że ten projekt pozwoli (...), na wzmocnienie procesu tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu rolnictwa, na zwiększenie siły ekonomicznej gospodarstw rolnych, na poprawę konkurencyjności na rynku produktów rolnych, ale także na zwiększenie świadomości, jak ważne jest organizowanie się rolników we wspólne struktury - powiedział wiceminister rolnictwa.

- Przewidujemy, iż spółdzielnie będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na środki produkcji w relatywnie większej ilości niż to czynili pojedynczy producenci i w związku z tym uzyskiwać lepsze ceny - dodał.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że nowa ustawa nie odbiera żadnych praw istniejącym spółdzielniom rolniczym.

Zgodnie z projektowanymi przepisami członkami spółdzielni rolniczej mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, prowadzące chów lub hodowlę ryb oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące rolnikami prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów.

W projekcie napisano, że w statucie spółdzielni muszą być określone m.in. zasady i warunki przyjmowania członków, rodzaj i zakres odpowiedzialności członków spółdzielni rolników; sankcje wobec członka spółdzielni rolników, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków statutowych. W statucie powinny znaleźć się też przepisy mówiące o zasadach i zakresie dostarczania przez członków spółdzielni rolników obowiązkowych informacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności dotyczących, w szczególności: powierzchni uprawy, plonów oraz wielkości produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona.

Spółdzielnia rolników może też zająć się przechowywaniem czy przetwarzaniem produktów lub grup produktów wyprodukowanych przez jej członków. Może również świadczyć na rzecz członków różne usługi np. upowszechniać metody uprawy, technologii produkcji czy prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.

Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy o znalazł się na liście projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.