446 posłów zagłosowało za przyjęciem poprawek, żaden nie głosował za odrzuceniem, a jeden wstrzymał się od głosu.

Przyjęte przez niższą izbę parlamentu poprawki mają charakter doprecyzowujące. Jak uzasadnił Senat, zgodnie z przepisami unijnymi, procedura zatwierdzania niektórych pestycydów (sejfnerów i synergetyków) odbywa się w ramach współdziałania państw UE, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz KE.

W ustawie przewidziano, że w celu sprawnej współpracy, zarówno wnioski jak i dokumentację w tym zakresie należy przedłożyć w języku angielskim. Według wyższej izby parlamentu przypadki, w których stosowany jest angielski z pominięciem języka polskiego są niedopuszczalne, zwłaszcza w postępowaniu przed polskimi organami administracji. Poprawki nakazują zatem przedstawianie odpowiednim polskim organom dokumentacji w języku polskim.

Obecnie sprawy związane z dopuszczaniem do obrotu, obrotem, stosowaniem i kontrolą środków ochrony roślin są uregulowane w ustawie z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Nowa ustawa wdraża do polskiego prawa unijne przepisy.

Ustawa ma regulować kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowaniem, potwierdzaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzeniem szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz gromadzeniem informacji o zatruciach tymi środkami.

Według ministerstwa rolnictwa rynek środków ochrony roślin w Polsce szacowany jest na około 2 mld zł rocznie. Rolnicy używają ok. 60 tys. ton środków ochrony roślin w ciągu roku.