Za przyjęciem ustawy było 301 posłów, 5 było przeciwko, a 125 wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy z 1933 r.

Posłowie nie przyjęli poprawek zaproponowanych przez Twój Ruch i PiS. Miały one m.in. umożliwić zgłaszanie lokalnych zbiórek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który byłby zobowiązany do wysłania zgłoszenia do MAC, a także wprowadzały kary grzywny za przeprowadzanie zbiórek bez wymaganego zgłoszenia lub bez złożenia sprawozdania. Poprawki TR miały także znieść przywileje dla organizacji kościelnych przy organizowaniu zbiórek - wolne od zgłoszenia miały być tylko te realizowane na terenach kościelnych albo w kaplicach.

Zgodnie z ustawą z 1933 r. zbiórka to zbieranie ofiar w gotówce lub naturze; od 2003 r. funkcjonuje jednak rozporządzenie, które rozszerza definicję m.in. o wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i usług (chodzi np. o charytatywne sms-y).

Obecnie to, czy zbiórka się odbędzie, zależy od zgody urzędników. Ustawa przewiduje zastąpienie pozwolenia na zbiórkę publiczną zgłoszeniem w internecie, na publicznie dostępnym portalu, którym administrować będzie MAC. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą dostępne online dla wszystkich.

Ustawa jednoznacznie definiuje też zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej - w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą np. zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych.

Zgłoszenia dokonywane mają być w formie tradycyjnej lub elektronicznej, opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacja o zgłoszeniu zbiórki ma być zamieszczana na portalu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej lub 7 dni w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej. Na portalu będą również zamieszczane rozliczenia zbiórek.

Zbiórki organizować będą mogły nie tylko organizacje pozarządowe, ale również trzyosobowe komitety.

Projekt przewiduje, że zbiórka może być prowadzona na cele wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego (np. pomoc społeczna, pomoc osobom starszym, ochrona zwierząt i przyrody), a także na cele religijne.

Środki zebrane przez organizacje, które się nie rozliczyły ze zbiórki, mają być przekazywane m.in. instytucjom kultury lub pomocy społecznej.

Jak podkreślało MAC, w trakcie konsultacji społecznych rozważano, czy w ogóle jest potrzebna ustawa o zbiórkach publicznych, czy nie wystarczą przepisy ogólne. Uznano jednak, że pewien zakres regulacji jest potrzebny. Wynikało to głównie z głosu partnerów społecznych, którzy uważają, że potrzebne są narzędzia budowania wzajemnego zaufania i wspierania dobroczynności.

Teraz ustawa trafi do Senatu.