W zasadniczej części zmiana przenosi do Kpc zapisy rozporządzenia z lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Propozycja nowelizacji została przygotowana przez Senat. Projekt tej zmiany senatorowie przyjęli w połowie maja br. "W szczególności trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym" - uzasadniano potrzebę zmiany.

- Nie ulega wątpliwości, iż rozporządzenie jest aktem normatywnym, który może służyć jedynie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzupełniać bądź też modyfikować przyjęte w niej rozwiązania - wskazywano uzasadnieniu.

Tym samym w Kpc znajdzie się m.in. przepis wyszczególniający, że jeśli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo, egzekucji nie podlegają stada podstawowe zwierząt gospodarskich - m.in. bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, a także rodziny pszczele.

- Treść proponowanych przepisów niemal wiernie odzwierciedla postanowienia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. (...). Zmiany wprowadzone w tym zakresie ograniczają się głównie do korekt o charakterze redakcyjnym - przyznali autorzy noweli.

Sejm rozpoczął prace nad tą zmianą 1 października. - Mam nadzieję, że przepisy, które od kilku lat skutecznie chronią polskich rolników, dzięki podniesieniu rangi tych przepisów, przeniesieniu ich do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w jeszcze dalej idący sposób pozwolą rolnikom w spokoju regulować zaległości, jeśli takie będą powstawać, i w ten sposób stabilność funkcjonowania ich gospodarstw rolnych pomimo napotkanych trudności będzie zachowana - mówił wtedy podczas debaty wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Następnie zmianą zajmowały się sejmowe - podkomisja i komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Uchwalona zmiana Kpc trafi teraz do Senatu. Nowelizacja miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.