To jeden z paradoksów epidemii – wydawałoby się, że ten stan wymaga większego zaangażowania po stronie niektórych urzędów i organów państwa, a tymczasem okazują się one niemal niedostępne dla obywateli i wydają się trwać w uśpieniu.

Tak stało się w obecnej kadencji z Sejmem. Od 12 listopada 2019 r. do 26 kwietnia 2021 r. odbył on 28 posiedzeń, uchwalając 191 ustaw. Wszystkie stałe komisje sejmowe odbyły dotąd 1304 posiedzenia.

Natomiast w poprzedniej sejmowej kadencji, rozpoczętej 12 listopada 2015 r., tylko do końca 2016 roku (a więc w czasie o 4 miesiące krótszym, w ciągu niespełna 14 miesięcy, a nie 18, jak obecnie) odbyto 36 posiedzeń, a 28. posiedzenie Sejmu było w październiku 2016 roku (czyli pół roku szybciej, niż w tej kadencji). Uchwalono 246 ustaw tylko do końca 2016 roku, w tym czasie komisje stałe zebrały się 1596 razy.

Tempo pracy Sejmu zwolniło więc o ok. jedną trzecią.

Jeszcze bardziej mizernie wypada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zebrała się w obecnej kadencji dotąd zaledwie 42 razy, a w poprzedniej kadencji swoje 42. posiedzenie odbyła już 19 maja 2016 roku, a więc po pół roku trwania kadencji. Mamy zatem niemal rok do tyłu.

Zastanawia cel powoływania w tym stanie rzeczy stałych podkomisji sejmowych – w KRiRW obecnej kadencji jest ich sześć:

1.           Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (przewodniczy Robert Telus)  

2.           Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie (przewodniczy Jarosław Sachajko)

3.           Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce (przewodniczy Kazimierz Plocke)

4.           Podkomisja stała do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością (przewodniczy Kazimierz Gwiazdowski)         

5.           Podkomisja stała do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach    (przewodniczy Zbigniew Dolata)             

6.           Podkomisja stała do spraw sprzedaży bezpośredniej oraz handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych (przewodniczy Lech Kołakowski).

Wszystkie podkomisje stałe KRiRW powołano na początku kadencji, w grudniu 2019 lub styczniu 2020 roku. Tylko jedna zebrała się do tej pory w celu innym niż wybór prezydium – „Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie” odbyła cztery posiedzenia, trzy z nich poświęcając sprawom uprawy konopi.

Posłowie do swojego uposażenia (wynosi 8.016,70 zł brutto, a dieta parlamentarna 2.505,20 zł brutto, natomiast ryczałt na prowadzenie biura poselskiego to 15.200 zł miesięcznie) doliczają dodatki w wysokości:
- 20% uposażenia - dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji;
- 15% uposażenia - dla pełniących funkcję zastępcy przewodniczącego komisji;
- 10% uposażenia - dla pełniących funkcję przewodniczących stałych podkomisji.