Za uzupełnieniem porządku obrad Sejmu o ten punkt głosowało 236 posłów, a 193 było przeciw. Żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.

Połączone komisje mają zaopiniować poprawki Senatu do Prawa wodnego na posiedzeniu, które rozpocząć się ma w południe.

Jedną z głównych poprawek jakie zaproponował Senat to usztywnienie taryfy na dostarczanie wody mieszkańcom na dwa lata.