20 lipca Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy ,,Prawo wodne’’. Opowiedziano się za obniżeniem maksymalnej opłaty za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Opłata zmienna za wodę pobieraną do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich została zmniejszona do 0,10 zł za 1m3 wód podziemnych i 0,05 za 1m3 wód powierzchniowych (obecnie, stawka ta wynosi odpowiednio 0,30 zł i 0,15 zł). Obniżono też opłaty, jakie trzeba będzie uiścić za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.


Do kluczowych zmian należeć będzie wprowadzenie przepisów zobowiązujących rolników do inwestycji w urządzenia ograniczające odpływ azotanów po przez budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszych poprzednich  artykułach:

http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/prawo-wodne-nie-dla-rolnikow,71954.html

http://www.farmer.pl/finanse/sejm-dyskutuje-o-prawie-wodnym,72038.html

Ustawodawca oszacował, że 355 tys. gospodarstw rolnych wyda 754,7 mln zł, a przeciętnie gospodarstwo zainwestuje 2,25 tys. zł.


Większość nowych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 roku, natomiast część ma już obowiązywać dzień po ogłoszeniu ustawy.