Za ustawą głosowało 436 posłów, jeden był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona do Senatu.

Zgodnie ze zmianami wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będą stanowić w 50 proc. dochód budżetu gminy, a w 10 proc. dochód budżetu powiatu, na obszarze których są składowane odpady. Nowelizacja przewiduje, że jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na obszarze kilku powiatów bądź gmin, dochód z tytułu składowania i magazynowania śmieci jest dzielony proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez te składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.

Zmiana prawa jest spowodowana m.in. reakcjami samorządów gminnych, które postulowały zmianę art. 6 mówiącego, że w przypadku kiedy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe. Samorządy wskazywały, że zostały pozbawione części spodziewanych zysków z opłat środowiskowych, a składowiska odpadów często nie są własnością związków międzygminnych i nie są przez nie zarządzane.