Za ustawą głosowało 313 posłów, przeciw było dwóch parlamentarzystów; wstrzymało się 132 posłów.

Podczas prac w Sejmie posłowie nie wnieśli poprawek.

Jak informował podczas II czytania projektu poseł sprawozdawca Jan Duda (PiS), nowe przepisy spełniają oczekiwania rolników i dają podstawy do rozpoczęcia konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 1994 r., akcje nowych emisji KSC S.A. mogą obejmować́ wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani ze spółką umowami kontraktacji buraków oraz pracownicy KSC. Akcje te mogą być też nabyte przez inne osoby, ale bez prawa głosu.

Zmiana ustawy pozwoli Skarbowi Państwa nabywanie akcji z prawem głosu. Możliwe będzie dokapitalizowanie KSC, a to z kolei umożliwi budowę Polskiej Grupy Spożywczej. Celem budowy takiego holdingu jest stworzenie na bazie zasobów dostępnych Skarbowi Państwa silnego podmiotu, który przyczyni się do wzmocnienia polskiego przemysłu rolno- pożywczego, a tym samym wpłynie na konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Konsolidacja spółek ma polegać na podniesieniu kapitału zakładowego KSC poprzez wniesienie przez Skarb Państwa udziałów spółek przeznaczonych do konsolidacji w zamian za akcje o podwyższonym kapitale.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka podczas prac nad projektem w Sejmie, zapewnił że "jest to dobry projekt, który pozwoli skuteczniej i szybciej przeprowadzić proces konsolidacji rynku rolno-spożywczego wokół Krajowej Spółki Cukrowej". Podkreślił też, że był on konsultowany ze stroną społeczną - pracownikami KSC i z akcjonariuszami mniejszościowymi - plantatorami. Odbyły się też spotkania ze związkami zawodowymi.

Większościowym udziałowcem KSC jest Skarb Państwa, ok. 20 proc. akcji należy do plantatorów buraka cukrowego i pracowników.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do Senatu.