Za przyjęciem ustawy głosowało 448 posłów, a jeden był przeciw.

Sejm odrzucił także pięć poprawek do noweli. Według opinii ministerstwa spraw zagranicznych proponowane zmiany były niezgodne z unormowaniami unijnymi.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana ustawy z marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmian oznaczeń kodów CN (unijne kodowe oznaczenia) oleju napędowego, a także biopaliw. Zmiany takich kodów nastąpiły w 2012 r., kiedy w życie weszło rozporządzenia Komisji Europejskiej.

W znowelizowanej ustawie przewidziano również, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z.o.o., jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy; a także bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia jej upadłości.