Jak pisałam w kwietniu, prace sejmowe przebiegają w tej kadencji opieszale.

Podkomisje, powołane na początku kadencji - w grudniu 2019 lub styczniu 2020 roku, nie obradowały – tylko jedna zebrała się wówczas w celu innym niż wybór prezydium („Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie” odbyła cztery posiedzenia, trzy z nich poświęcając sprawom uprawy konopi).

Więcej: Sejm w drzemce covidowej?

Minęło dziewięć miesięcy – ale nic nowego się nie urodziło.

W podkomisjach powołanych przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poza posiedzeniem powołującym, odbyto następujące posiedzenia:

1.           Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (przewodniczy Robert Telus)  - 19 maja rozpatrzyła informację na temat stanu negocjacji nad Wspólną Polityką Rolną na lata 2021–2027.

2.           Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie (przewodniczy Jarosław Sachajko) spotkała się dotąd sześć razy i przygotowała projekty zmian przepisów prawnych, regulujących rynek konopi przemysłowych w Polsce i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

3.           Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce (przewodniczy Kazimierz Plocke) – 11 sierpnia 2021 roku zajęła się informacją na temat realizacji przepisów dotyczących „dobrostanu zwierząt”, wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

4.           Podkomisja stała do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością (przewodniczy Kazimierz Gwiazdowski - nie odbyła żadnego spotkania.

5.           Podkomisja stała do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach (przewodniczy Zbigniew Dolata)  -  nie odbyła żadnego spotkania. 

6.           Podkomisja stała do spraw sprzedaży bezpośredniej oraz handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych (przewodniczy Lech Kołakowski) – 14 października 2021 roku rozpatrzyła informację na temat zasad opodatkowania dochodów i obrotów ze sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych, a także informację dotyczącą zasad sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych.

 Mimo tych mizernych rezultatów prac w podkomisjach, sejmowa KRiRW powołała 14 września 2021 roku kolejną podkomisję stałą - tym razem do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich; na jej czele stanął poseł Robert Telus, pełniący też funkcję przewodniczącego KRiRW i podkomisji monitorującej WPR. Tej podkomisji udało się zebrać dwa razy – tuż po powołaniu, 17 września 2021 roku rozpatrzyła informację na temat zwalczania ASF, a miesiąc później, 27 października  - informację na temat pomocy państwa dla producentów trzody chlewnej w celu wyrównania utraconych dochodów w związku z ASF.

W tym stanie rzeczy wyjątkową rzutkością wykazała się podkomisja, która przeszła przez Sejm niczym iskra. Była to „podkomisja nadzwyczajna” – a ta nazwa mówi o jej szczególnej roli. Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich utworzyły komisje Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołana 21 lipca 2021 roku podkomisja zebrała się 5 razy i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy. Osiągnęła cel i 23 listopada 2021 roku została rozwiązana.

Czy jest więc sens utrzymywania tylu podkomisji w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Większość komisji w ogóle nie powołuje podkomisji stałych, a KRiRW ma ich najwięcej ze wszystkich. Powinno to zostać przeanalizowane, także dlatego, że sama Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi też nie przemęcza się – odbyła w tej kadencji (rozpoczętej 12 listopada 2019 r., a więc znajdującej się już w drugiej połowie) 106 posiedzeń, podczas gdy w poprzedniej kadencji KRiRW ponad 106 razy spotkała się tylko w ciągu pierwszego roku trwania kadencji.

Działanie podkomisji nie jest obojętne finansowo: posłowie do swojego uposażenia (wynosi 8.016,70 zł brutto, a dieta parlamentarna 2.505,20 zł brutto, natomiast ryczałt na prowadzenie biura poselskiego to 15.200 zł miesięcznie) doliczają dodatki w wysokości:

- 20% uposażenia - dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji;

- 15% uposażenia - dla pełniących funkcję zastępcy przewodniczącego komisji;

- 10% uposażenia - dla pełniących funkcję przewodniczących stałych podkomisji.