Podczas prac w komisji legislator zgłosił kilka uwag do projektu, wszystkie one nie zyskały aprobaty ministerstwa rolnictwa i w rezultacie nie były procedowane. Poprawek także nie zgłosili senatorowie.

Dyskusja podczas posiedzenie komisji skoncentrowała się na rozważaniach, czy nie należałoby zwiększyć powierzchni działki rolnej, którą mogłaby nabyć osoba, która nie jest rolnikiem. Padały propozycje, by było to 2 lub 3 ha. Rozważano także kwestię wysokości kar za bezumowne korzystanie z państwowej ziemi. Sprawa ta dotyczy głównie dzierżawców, którzy nie zwrócili działek, w ramach wyłączeń 30 proc. dzierżawionych gruntów, do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kara ta wynosi 30-krotność czynszu i zdaniem części senatorów jest zbyt wysoka.

Ustawa zakłada ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową oraz prywatną.

Jak tłumaczył podczas posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, najważniejszym celem tej ustawy jest doprecyzowanie i zmniejszenie reżimu prawnego wprowadzonego w 2016 r. przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tak aby odpowiadały one oczekiwaniom społecznym i zapewniały wykonywanie prowadzonej przez rząd polityki.

W szczególności przewiduje się zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, które będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta.

Ponadto, w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe.