Poprawka, która została złożona przez senator Jadwigę Rotnicką (KO) zakłada, że właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, obowiązany jest wyrazić zgodę, jeżeli ścieki te spełniają odpowiednie wymagania i istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków.

Nowela Prawa wodnego to poselski projekt. Według wnioskodawców stanowi on doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów przedkładanych na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Według projektodawców poprawka nie zablokuje możliwości kontroli, czy ścieki wprowadzane do kanalizacji spełniają normy. Przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny może bowiem zablokować przedsiębiorcę chcącego odprowadzać ścieki, jeżeli nie spełnia warunków przyłączenia do sieci.

Ponadto, w razie stwierdzenia, że odprowadzane ścieki nie spełniają norm, przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny może zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Przepisy stanowią też, że w przypadku odmowy przyłączenia do sieci przedsiębiorca mógłby się odwołać do Wód Polskich.

Zgodnie z uzasadnieniem noweli, spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak również przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. Zmiana w przepisach ma prowadzić "do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich" - wskazano .