MRiRW przygotowało zestawienie „Informacja o budżecie państwa i budżecie środków europejskich na 2022 rok w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz rybołówstwa (wg ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.)”.

Jak podano, wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych zaplanowano w kwocie 16.304.412 tys. zł.

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2022 przewidziano wydatki dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19.150.091 tys. zł.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz KRUS stanowią 6,79% wydatków ogółem budżetu państwa.

Wydatki te zostaną powiększone o środki z Unii Europejskiej w kwocie 24.969.978 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie m. in. wydatków na płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i wydatki związane z interwencją na rynkach rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 185.665 tys. zł dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak zatem podsumowano, w ustawie budżetowej na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się uzyskanie kwoty 60.610.146 tys. zł, z tego:

- wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w kwocie 16.304.412 tys. zł,

- wydatki dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19.150.091 tys. zł,

- środki Unii Europejskiej 24.969.978 tys. zł,

- środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego 185.665 tys. zł.

Czytaj też: Ile na rolnictwo w 2022 roku?

Obecnie ustawa budżetowa wróciła do Sejmu z Senatu.

Senatorowie dodali do niej m.in. pozycje: „Dopłaty dla rolników na zakup nawozów, z kwotą dotacji i subwencji 140.000 tys. zł”, „Fundusz rekompensat dla rolników, którzy ponieśli stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego, z kwotą dotacji i subwencji 500.000 tys. zł”. Pieniądze te miałyby pochodzić z przesunięcia środków budżetowych.

13 stycznia projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych, która jutro, 19 stycznia, rozpatrzy zgłoszone poprawki.