Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 82 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Senatorowie zaproponowali 13 poprawek. Jedna z nich zmniejsza wysokość zryczałtowanych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kolejna poprawka zmienia z hektarów na kilometry jednostki rozliczeniowe w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Następna pozwoli ministrowi wydać rozporządzenie ws. rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Głównym celem noweli ma być odbiurokratyzowanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Nowe przepisy upraszczają m.in. sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Daje możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili, które trzeba będzie zgłosić w ciągu pięciu dni.

Według resortu rozwoju - autora ustawy - mniej formalności na linii geodeta - starostwo powiatowe, pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty, a w efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie - średnio z 60 do 18 dni. W ocenie autorów noweli, skróci to czas realizacji każdej inwestycji.

Po wejściu w życie nowych przepisów, bezpłatnie ze strony https://www.geoportal.gov.pl/ będzie można pobrać wiele danych przestrzennych, dostępnych dotychczas tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi m.in. o dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach.

Nowe przepisy wprowadzą też obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.