W uchwale Senat „wyraża zaniepokojenie” unijnymi propozycjami dotyczącymi dopłat bezpośrednich, które „zmierzają do utrzymania po 2013 roku niesprawiedliwych i dyskryminujących niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, zasad podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników”. Senat sprzeciwia się dopłatom obliczanym na podstawie kryterium historycznego, które są krzywdzące i niesprawiedliwe. „Utrzymanie niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli UE – w tym wypadku rolników – ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), a ponadto narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu)” – czytamy w projekcie uchwały.

Jednocześnie Senat wskazuje, że usprawiedliwione są tylko różnice między regionami rolniczymi, nie zaś państwami członkowskimi. „Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich dotkniętych dyskryminacją, w tym rolnictwa w Polsce” – przestrzegają senatorowie i wzywają rząd „do podjęcia wszelkich możliwych działań” zmierzających „do uproszczenia WPR, skierowania środków na konkurencyjność i postęp oraz zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, opartego na zasadach równych dla wszystkich państw członkowskich” .

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie systemu dopłat bezpośrednich niedyskryminujących rolników ze względu na przynależność państwową” – konkluduje uchwała.

Opiniując uchwałę Ministerstwo Rolnictwa wskazało na kroki, jakie podjęło w celu „wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie UE środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników”. Ministerstwo podkreśliło, że Polska stosuje uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie, co oznacza, „że już od 2010 r. całkowite wsparcie skierowane do polskich producentów (unijne i krajowe) wynosi 100 proc. płatności stosowanych w UE-15”. Zapewniło też, że prowadzi „intensywne konsultacje” zmierzające  „do wypracowania takiego kształtu WPR po 2013 r., w tym płatności bezpośrednich, który będzie zgodny z oczekiwaniami Polski”.

„Warunkiem poprawy efektywności, zrównoważenia i wewnętrznej spójności WPR jest powiązanie alokacji środków z aktualnymi celami i zadaniami stawianymi przed tą polityką. Dlatego też w ramach zapewnienia równych warunków konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku, Polska będzie dążyć do ujednolicenia wysokości rekompensat za jednakowe wymogi stawiane producentom rolnym” – kończy Ministerstwo Rolnictwa swoją opinię.