Za podjęciem uchwały dot. nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Poparcie Senatu uzyskało kilka poprawek, które miały charakter techniczny. Odpowiednią większość zdobyły też wnioski mniejszości dot. kształcenia lekarzy weterynarii. Dotyczyły one m.in. powoływania i funkcjonowania komisji decydujących o postępowaniach ws. podnoszenia kwalifikacji przez weterynarzy. Przeciwko tym zmianom wypowiadał się wiceminister Lech Kołakowski. Według niego zaproponowane w nich zmiany wpłynęłyby niekorzystne na proces kształcenia weterynarzy.

Usprawnienie pracy Inspekcji Weterynaryjnej

Nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dot. ich stosowania. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa.

Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać takiego uboju tylko do szóstego miesiąca życia.

Elektroniczna książeczka leczenia zwierząt

Ponadto ustawa pozwoli na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.