Minister finansów Jacek Rostowski powiedział podczas wielogodzinnej dyskusji, że budżet na 2012 r. jest kluczowym elementem dokończenia "wieloletniej strategii ochrony polskiej gospodarki przed skutkami światowego kryzysu, zrównoważenia finansów publicznych w średnim okresie i wzmocnienia potencjału wzrostowego oraz zatrudnienia w naszej gospodarce".

Podczas debaty aktywni byli przede wszystkim senatorowie opozycji, którzy złożyli większość ze 160 poprawek. Krytykowali zarówno budżet jak i rząd. Zgłoszone przez nich poprawki to w większości tzw. wnioski regionalne, dotyczące lokalnych inwestycji infrastrukturalnych.

Jerzy Chróścikowski (PiS) proponuje zwiększenie o 120 mln zł dopłat do paliwa rolniczego i przesunięcie 100 mln zł z rezerwy unijnej na zwiększenie subwencji i dotacji związanych z ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Z kolei Waldemar Kraska (PiS) chciałby przekazać 100 mln zł z tej samej rezerwy na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz przesunąć w planie finansowym Funduszu Pracy 1,1 mld zł na aktywne formy walki z bezrobociem.

Głosowanie nad przedstawionymi przez senatorów poprawkami odbędzie się prawdopodobnie w czwartek. Oprócz poprawek złożonych w środę podczas posiedzenia plenarnego, Senat będzie głosował nad dziewięcioma poprawkami zarekomendowanymi przez komisję budżetu i finansów publicznych. Dwie mają istotne znaczenie merytoryczne. Pierwsza upoważnia ministra finansów do udzielenia z środków budżetowych pożyczki w wysokości 1 mld zł (w ustawie jest kwota 500 mln zł) na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku Gospodarstwa Krajowego. Druga zakłada przesunięcie z MSZ do Senatu 33 mln zł na opiekę nad Polonią.

Ponadto głosowane będą 23 tzw. wnioski mniejszości, czyli poprawki, które nie uzyskały akceptacji komisji. Przewidują one m.in. wzrost dopłat do paliwa rolniczego (120 mln zł), przywrócenie do budżetu Senatu 65 mln zł na opiekę nad Polonią, zwiększenie o 500 mln zł subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, czy 150 mln na szkolnictwo wyższe.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, zgłoszone przez Senat poprawki mają być poddane pod głosowanie w Sejmie na posiedzeniu 29 lutego - 2 marca, a 6 marca ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi do podpisu.

Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mln zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.