Jak powiedział podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, u progu intensywnych prac w rolnictwie trzeba uspokoić rolników, którzy zatrudniają cudzoziemców do prac sezonowych. Poinformował jednocześnie, że procedowany jest projekt ustawy w tej sprawie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw został przyjęty w połowie marca przez Radę Ministrów. Jest to transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Według Stanisława Szweda sekretarza stanu w MRPiPS, dyrektywa dotyczy przede wszystkim zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że w projekcie ustawy zaproponowano między innymi wydłużenie możliwości pracy sezonowej z 6 do 9 miesięcy. Inną możliwością jest zezwolenie wielosezonowe na 3 lata.

Obaj wiceministrowie mówili o dobrej współpracy resortów podczas przygotowywanych zmian w przepisach, a także zaangażowaniu przedstawicieli związków i organizacji rolniczych. W proponowanych rozwiązaniach uwzględniono szereg uwag i postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną. Dotyczy to m.in. wydłużenia wspomnianego okresu wykonywania pracy sezonowej do 9 miesięcy, czy też wydłużenia możliwości wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia do końca 2018 roku. Zgodzono się również, aby rolnik powierzający wykonywanie cudzoziemcowi innej pracy niż praca sezonowa na krótki okres (do 30 dni) nie musiał zgłaszać tego faktu do starosty.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślił duże znaczenie projektowanych zmian, w tym przewidywanych uproszczeń, gdyż według danych w polskim rolnictwie pracuje, co roku około 300 tysięcy pracowników z państw trzecich.