Porozumienie Regionalne NSZZ „Solidarność” RI, skupiające rolników z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zachodniopomorskiego przesłało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi listę postulowanych działań w ramach „tarczy dla rolnictwa”, która jest wynikiem m.in. konsultacji z rolnikami, przeprowadzonych 18.03.2020 r. Lista ta obejmuje zarówno działania osłonowe w zakresie zdrowia publicznego, świadczeń i ubezpieczeń społecznych, jak i w zakresie regulacji rynkowych i finansowych.

W zakresie opieki społecznej i zdrowotnej związkowcy wnioskują o: zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat, podniesienie stawki chorobowej i wprowadzenie płatności świadczenia od pierwszego dnia choroby, uwzględnienie przy gospodarstwach powyżej 50 ha zwiększonej kwoty ubezpieczenia w wyliczaniu rolniczych emerytur, wsparcie państwa w zakresie opieki medycznej oraz kwarantanny, wskazanie specjalnego świadczenia pomocowego, także dla pracowników najemnych z zagranicy zatrudnionych w rolnictwie.

W zakresie działań gospodarczych i rynkowych, porozumienie związkowe domaga się przede wszystkim wprowadzenia na nasz rynek większych ilości żywności krajowej, oraz bieżącego monitorowania sytuacji, by ochronić interes polskich gospodarstw i rodzimych firm przetwórczych. Monitoring dotyczyć ma również przypadków nieuzasadnionych podwyżek cen sprzedaży i spadków cen skupu.

Związkowcy żądają również poręczenia kredytów przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ARiMR. W uzasadnieniu tego postulatu czytamy: „Szereg gospodarstw rolnych ma negatywną historię kredytową w BIK. Jest to spowodowane, między innymi, trwającymi od trzech lat klęskami żywiołowymi. Wnioskujemy o wprowadzenie szybkiej linii kredytowej, uproszczonych procedur, w tym dla rolników ze słabym BIK. Wnosimy o poręczenie kredytów w rolnictwie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnosimy o wprowadzenie poręczeń przez ARiMR. Agencja ma możliwości ściągnięcia zabezpieczenia, przy czym uprawnienie takie nie powinno obejmować więcej niż 25 proc. dopłat.”

Kolejne postulaty dotyczą wydłużenia okresu spłaty kredytów (także na zakup ziemi z Zasobu WRSP), wstrzymania egzekucji komorniczych lub udzielenia kredytów na te zobowiązania, odroczenia płatności podatkowych i składek do KRUS. Rolnicy wzywają również do natychmiastowej wypłaty dopłat za 2019 rok, pomocy suszowej, dopłat do materiału siewnego oraz paliwa rolniczego.
„Ceny minimalne skupu produktów rolnych mają być gwarantowane. Należy dążyć do wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych i zasad podobnych do obowiązujących we Francji (prawo EGalim). Do tego czasu ceny minimalne mogłyby być gwarantowane na podstawie wyliczeń zespołów powoływanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.” – uważają autorzy listy działań osłonowych.

Ceny środków do produkcji rolnej zdaniem związkowców winny zostać na czas trwania pandemii regulowane, przez ustalenie cen maksymalnych. KOWR zaś powinien wprowadzić regulacje, które pozwolą mu natychmiast odzyskać należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa.

„Ostatni tydzień przyniósł spadek cen trzody o 60 gr oraz wzrost cen nawozów i środków ochrony roślin. Ponadto firmy dystrybucyjne wycofały się z kredytowania rolników, sprzedają środki tylko za gotówkę, której rolnikom brakuje. Czy po miesiącu takiej sytuacji nadal odważymy się powiedzieć, że to wina rolnika?” – pytają autorzy postulatów.

W trosce o zatrzymanie w rolnictwie pracowników ze Wschodu, rząd powinien złagodzić przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców – wydłużyć terminy wiz i pozwoleń na pracę, umożliwić obsługę wniosków przez internet, wspomóc łączenie rodzin i zapewnić im opiekę medyczną i pomoc społeczną w okresie ewentualnej kwarantanny. Na związkowej liście znalazł się też postulat zapewnienia dopłat do ubezpieczeń rolnych, czy gwarancji zaopatrzenia oraz odbioru produkcji z gospodarstw objętych kwarantanną.

Wiele postulatów dotyczy zasad współpracy rolników z urzędami i organami administracji, oraz sposobu i trybu załatwiania tych spraw. Związkowcy uważają np. że w przypadku przekroczenia przyznanego limitu pomocy de minimis następował zwrot niesłusznie pobranej kwoty wraz z odsetkami, a nie zwrot całości przyznanej pomocy de minimis. Wnioskują, aby w sprawach administracyjnych rolnik miał 28 dni roboczych na uzupełnienie danych (np. z programów PROW), a nie jak obecnie 14 dni. Domagają się również zawieszenia wszelkich kontroli w gospodarstw