Dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego Artur Łączyński przedstawił w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyniki Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) z 2010 r. Stwierdził, że przeprowadzenie PSR miało przełomowe znaczenie dla rolniczej statystyki. Po raz pierwszy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstała możliwość dokonania spisu gospodarstw rolnych w naszym kraju w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Wyniki spisu wskazują, że w rolnictwie polskim zaszło wiele zmian, które były stymulowane przez możliwość korzystania z poszczególnych programów. Uczestniczenie we wspólnym rynku spowodowało większą specjalizację i modernizację gospodarstw w celu zwiększenia konkurencyjności polskich produktów rolnych na obszarze Unii.

Wiceminister rolnictwa Andrzej Butra stwierdził, że wyniki PSR umożliwiają pełniejszą ocenę wpływu UE, w tym efektów wspólnej polityki rolnej, na sytuację w polskim rolnictwie. Sektorowi rolniczemu dane z PSR służą do oceny struktury i liczby gospodarstw rolnych, zasobów kapitału w rolnictwie, wykorzystania środków produkcji, potencjału produkcyjnego produkcji roślinnej i zwierzęcej, metod produkcji czy zarządzania kryzysowego w rolnictwie. Stanowią również podstawę do określenia wskaźników przedstawiających sytuację ekonomiczno-organizacyjną rolnictwa, np. produktywności ziemi, kapitału, a także dokonania porównań na poziomie UE.

W trakcie dyskusji pytano, czy dane spisowe były weryfikowane przez ministerstwo rolnictwa, czy spis uwzględniał gospodarstwa ekologiczne oraz jakie działania resort zamierza podjąć w związku z wykazanym w spisie spadkiem liczby gospodarstw o powierzchni do 5 ha użytków rolnych.

Zwracano uwagę, że w PSR pojawiają się nowe określenia, takie jak np. użytki w złej kulturze.

Pytano, jaką metodologię przyjęto przy badaniu tego wskaźnika. Senatorów interesowało również, czy dane ze spisu są porównywalne z tymi uzyskanymi w czasie spisu przeprowadzonego w UE.

Podczas dyskusji wskazywano również, że maleje liczba osób utrzymujących się z gospodarstw rolnych i maleje powierzchnia użytków rolnych, co w konsekwencji spowoduje zakłócenie bezpieczeństwa żywnościowego.

Odpowiadając na wątpliwości zgłaszane podczas dyskusji, wiceminister rolnictwa Andrzej Burta stwierdził, że na podstawie danych PSR resort rolnictwa opracowuje strategie i programy wdrażane na obszarach wiejskich.

Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS Artur Łączyński poinformował, że nie można jeszcze porównać danych PSR z danymi innych państw Unii, ponieważ nie wszystkie kraje unijne je opublikowały. Ponadto stwierdził, że dopiero zakończenie spisu ludności i mieszkań umożliwi dokonanie rzetelnej oceny sytuacji socjalnej na wsi oraz porównania jej z warunkami życia w mieście.