Interwencja Solidarności RI u Rzecznik Praw Obywatelskich przyniosła skutek: rzecznik uznała przepisy zapobiegające nadmiernej koncentracji ziemi za pozorne. Bo niby sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.  Przepis ten ma na celu nie tyle kształtowanie struktury gospodarstw rolnych, ile zapobieganie nadmiernej koncentracji gruntów. Ale zarazem czy regulacja jest na tyle precyzyjna i szczegółowa, by można było uznać, że stosowanie wprowadzonych przepisów może przyczyniać się do realizacji celów ustawodawcy?

„Może to prowadzić do sytuacji, w której limit obszarowy zawarty w art. 28a ust. 1 u.g.n.r. ma charakter jedynie pozorny i może być skutecznie stosowany do nabywców będących osobami fizycznymi bądź innymi podmiotami, które nie korzystają z możliwości utworzenia nowego podmiotu zdolnego do bycia nabywcą nieruchomości z Zasobu” – zauważa rzecznik.

Przykład? Proszę bardzo: „(…) wskazać wypada sytuację, w której osoba fizyczna tworzy jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka ta jako osoba prawna może nabywać grunty z Zasobu niezależnie od tego, czy jedyny wspólnik tej spółki wykorzystał już przewidziany prawem limit, czy też nie. W obowiązującym stanie prawnym nie ma bowiem ani obowiązku, ani narzędzi do badania powiązań kapitałowych pomiędzy nabywcami gruntów rolnych z Zasobu.”

Zatem RPO konkluduje: „W ocenie Rzecznika, nie ulega wątpliwości, że tak proste do ominięcia ograniczenia nie mogą zostać uznane za przyczyniające się do kształtowania preferowanego przez ustrojodawcę ustroju rolnego państwa, którego zasady zostały uszczegółowione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.”

RPO zwróciła się do ministra rolnictwa „o zajęcie stanowiska w sprawie, a jeśli podzieli Pan Minister przedstawione w niniejszym wystąpieniu wątpliwości, proszę o spowodowanie podjęcia prac nad przygotowaniem stosownej nowelizacji prawa zmierzającej do zapewnienia skutecznego mechanizmu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.”