Komitet Monitorujący PROW opowiedział się za zmianami w działaniu PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych”, Poddziałanie 5.1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Polegają na wprowadzeniu robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych do grupy zadań, na które można otrzymać pomoc, wypłacaną do wysokości 80% ustalonych stawek.

Stosowny fragment opisujący pomoc będzie teraz brzmiał: „Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych lub wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy lub zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, albo na inwestycje ograniczające możliwość rozszerzenia się afrykańskiego pomoru świń”.

Do kosztów kwalifikowalnych będą się więc teraz zaliczały także „koszty przebudowy lub remontu istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające”.

Operacje nie będą dotyczyły nawodnień, rozumianych jako budowa infrastruktury służącej rolnikowi do podlewania upraw – zaznaczono.

Ma to dotyczyć np. m. in. rowów melioracyjnych, zastawek, przepustów w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne lub ich związki. Biorąc pod uwagę, że operacje będą realizowane w okresie przejściowym, spółki wodne i ich związki mogą nie mieć wystarczająco czasu na przygotowanie dokumentacji, proponuje się ograniczyć działania do urządzeń już istniejących, które w celu prawidłowego funkcjonowania wymagają modernizacji – określono i zapowiedziano, że w ramach działania finansowane będą prace związane z budową, przebudową urządzeń melioracyjnych, aby spełniały funkcję nawadniająco-odwadniającą, chroniąc tym samy grunty rolne przed powodzią i suszą, z uwzględnieniem zwiększenia retencjonowania wody.

Pomoc za wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych będzie przyznawana w formie standardowych stawek jednostkowych – które podano w przyjętej uchwale KM.

Czytaj też:

"Retencjonowanie wody" z PROW za 260 zł/ha