Zapowiadane jest rozszerzenie e-usług dla rolników.

Więcej: Zwrot akcyzy przez Internet od 2022 roku?

Tymczasem w 2020 r. NIK skontrolowała usługi publiczne dla obywateli z wykorzystaniem platformy ePUAP - Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki i 28 urzędów miast i gmin z siedmiu województw. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu jej zakończenia 5 listopada 2020 r.

Pandemia sprawiła, że nieraz internetowy kontakt z urzędami był jedynym możliwym. Wzrost liczby osób zainteresowanych e-usługami udostępnianymi przez administrację publiczną dostrzegł minister cyfryzacji i w latach 2016-2020 podejmował odpowiednie kroki w celu zwiększenia liczby dostępnych usług, zapewnił też realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem Profilu Zaufanego  oraz platformy ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która umożliwia komunikację między obywatelami a administracją.

„NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości w zarządzaniu przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki systemami ePUAP i PZ - głównie przy obliczaniu dostępności. Z kolei w urzędach miast i gmin nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niepełnej informacji o e-usługach i trudności w ich znajdowaniu na stronach internetowych. Ponadto, w większości tych urzędów nie zapewniono należytej organizacji bezpieczeństwa informacji, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłości pracy urzędów” - zauważyła NIK.

Według stanu na dzień 31 maja 2020 r. kontrolowane urzędy na platformie ePUAP udostępniały łącznie 1 402 usługi elektroniczne, w tym usługę ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), która polega na możliwości skierowania do urzędu pisma ogólnego, skargi, wniosku czy też zapytania oraz załączenia odpowiedniego formularza w wersji elektronicznej zapisanego w określonym formacie (np. .pdf, .doc). Najwięcej usług w formie elektronicznej zostało udostępnionych w takich dziedzinach jak: sprawy obywatelskie (dowody osobiste, meldunki, wybory); budownictwo, architektura, urbanistyka; podatki i opłaty oraz nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe; ochrona środowiska.

Więcej niż 50 usług w formie elektronicznej udostępniano poprzez ePUAP w ośmiu spośród 28 skontrolowanych urzędów (tj. 29%). W pozostałych badanych urzędach oferowano od 10 do 50 e-usług.

Jak wyliczyła NIK, w kontrolowanych urzędach liczba e-usług zrealizowanych przez obywateli w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniosła łącznie 30 580 e-usług. Najczęściej korzystali oni z e-usług w zakresie: złożenia pisma ogólnego, spraw obywatelskich (akty stanu cywilnego, dowody osobiste, meldunki, wybory), wniesienia skargi oraz zapytania do urzędu (ESP).

We wszystkich kontrolowanych urzędach w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r., tj. w okresie epidemii COVID-19 w Polsce nastąpił duży wzrost zainteresowania e-usługami.

Z informacji NIK nie wynika jednak, aby sprawy dotyczące rolnictwa miały tu priorytet - choć zaobserwowano duży wzrost zainteresowania nimi po marcu.

Np. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w I półroczu 2020 roku zrealizowano łącznie 506 e-usług, najwięcej w zakresie: dopisania się do spisu wyborców (152), uzyskania dowodu osobistego (116), pism ogólnych, skarg, wniosków, zapytań do urzędu (97), zgłoszenia zameldowania/ wymeldowania (58), wydania odpisu aktu stanu cywilnego (40), dopisania się do rejestru wyborców (10), zgłoszenia utraty dowodu osobistego (10), deklaracji na podatek od nieruchomości (5). W I półroczu 2020 r. 29 e-usług (z 44 dostępnych ogółem w Urzędzie) zrealizowano w liczbie poniżej pięciu każda – i w tej grupie są np.: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie nieruchomościami; deklaracja na podatek rolny; deklaracja na podatek leśny; deklaracja na podatek od środków transportowych; informacja w sprawie podatku od nieruchomości; informacja w sprawie podatku rolnego; zgłoszenie urodzenia dziecka; wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podobnie było w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim - w pierwszym półroczu 2020 r. za pośrednictwem e-PUAP zrealizowano tu 1642 usługi elektroniczne, a najwięcej spraw dotyczyło: dopisania do spisu wyborców (430 wniosków lub zawiadomień, tj. 26,2% wszystkich e-usług w tym okresie), spraw meldunkowych (253, tj. 15,4%) oraz wydania dowodu osobistego (237, tj. 14,4%). Pozostałe wnioski i zawiadomienia głównie dotyczyły: geodezji tj. m.in. stanu prawnego nieruchomości, wniosków o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, nabycia gruntu, przeznaczenia gruntu, numeru porządkowego nieruchomości (181, tj. 11%), pomocy społecznej (85, tj. 5,2%), gospodarki komunalnej (84, tj. 5,1%) oraz podatków (55, tj. 3,3%). NIK zauważyła, że w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. znacznie częściej występowano do Urzędu m.in. w sprawach meldunkowych (wzrost o 768%), dotyczących rolnictwa (wzrost o 300%).