Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami będą zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Powyższe informacje powinny być przekazywane nie później niż do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiła sprzedaż lub zbycie w innej formie biokomponentów.

Wzory informacji zostaną opracowane przez Prezesa ARR i udostępnione na stronie internetowej Agencji w terminie do 10 października 2011 r.

Wprowadzenie obowiązku składania ww. informacji jest związane z przewidzianą od roku 2012 możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez nie na potrzeby własne, który są zobowiązane zapewnić w danym roku.

Warunkiem skorzystania z powyższej redukcji będzie udokumentowanie przedmiotowymi informacjami faktu wykorzystania przez podmiot realizujący NCW, w danym roku, nie mniej niż 70% biokomponentów wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, z biomasy pozyskanej na podstawie umowy kontraktacji z państw członkowskich UE lub EFTA, umowy dostawy lub produkcji własnej wytwórcy.

Uzasadnieniem przedmiotowej nowelizacji było zapewnienie bardziej zrównoważonego charakteru zarówno produkcji, jak i konsumpcji biokomponentów i biopaliw przeznaczonych do realizacji NCW. Zgodnie z oczekiwaniami wprowadzenie znowelizowanych przepisów przełoży się na wzrost zainteresowania producentów paliw ciekłych biokomponentami wytwarzanymi przez wytwórców.