To wynik informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sytuacji w pszczelarstwie i dyskusji nad nią.

Komisja domaga się, aby:

- przeprowadzić weryfikację zasad rejestracji środków ochrony roślin w aspekcie toksyczności dla pszczół i owadów zapylających, a także dokonać przeglądu dopuszczonych już do użytku środków w oparciu o najnowsze badania naukowe i wycofać z obrotu te środki, wobec których stwierdzono letalne działanie na pszczoły. Konieczna jest racjonalizacja metodyki oceny toksykologicznej środków ochrony roślin w stosunku do pszczół – z uwzględnieniem okresu karencji zarówno substancji aktywnej, jak też jej metabolitów;

- wprowadzić monitoring stanu liczebnego rodzin pszczelich w Polsce oraz stanu zdrowotności pasiek;

- rozważyć wprowadzenie obowiązku badania pszczół w pasiekach na występowanie zgnilca amerykańskiego, warrozy i nosemozy;

- wyegzekwować obowiązek posiadania świadectw zdrowia pszczół dla pasiek wędrujących na pożytki;

- rozważyć możliwość wprowadzenia jednolitego systemu dopłat bezpośrednich dla pszczelarstwa według liczebności rodzin pszczelich;

- umożliwić uzyskanie dofinansowania na założenie i rozwój pasiek stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, przy zwolnieniu z wymogu posiadania ziemi – dotychczas wymaganego przy udzielaniu pomocy poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- promować ekologiczną produkcję pszczelarską w Polsce;

- wprowadzić efektywne mechanizmy kontroli jakości importowanego miodu i nie dopuszczać do obrotu tych jego partii, które nie spełniają określonych norm;

- rekomendować wprowadzenie do praktyki rolniczej środków ochrony roślin o działaniu repelentnym w stosunku do owadów zapylających bezpośrednio po ich zastosowaniu oraz zwiększyć wykorzystanie biologicznych metod ochrony roślin;

- przekazać Komisji raport na temat wpływu neonikotynoidów na zdrowie ludzi, zwierząt, w tym pszczół.

Zdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrożenie wniosków zawartych w dezyderacie wpłynie korzystnie na rozwój pszczelarstwa w Polsce.