• Budżet wsparcia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynosi 25 175 mln euro.
 • W ramach wsparcia środowiskowo-klimatycznego z II filaru WPR można sdkładać wnioski dotyczące doposażenia gospodarstw w nowoczesny sprzęt i technologie, w tym rozwiązania cyfrowe pozwalające skuteczniej realizować ekoschematy oraz zobowiązania rolno-środowiskowe.
 • Inwestycje w zakresie OZE w obszarze A dotyczą urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego lub z promieniowania słonecznego, a w obszarze B – systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej. Można łączyć obszary A i B.
 • Beneficjentem inwestycji dobrostanowych z II filaru może być rolnik prowadzący chów lub hodowlę świń lub bydła, a kwota wsparcia wynosi 150 tys. zł.

Budżet wsparcia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynosi 25 175 mln euro, z czego w ramach I filaru WPR (środki EFRG) przypada 17 327 mln euro, na pszczelarstwo – 50 mln euro (w tym 25 mln EUR środków EFRG), a w ramach II filaru WPR 7798 mln euro (środki publiczne ogółem, w tym 4686 mln euro środków EFRROW). Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022 Joanna Gierulska omówiła inwestycje wspomagające realizację celów środowiskowych, klimatycznych i związanych z dobrostanem zwierząt, które można uzyskać w ramach wsparcia z II filaru WPR.

­– Aby to wszystko się działo musimy mieć dobry transfer wiedzy, dobre doradztwo i wsparcie sektorowe i w ramach cyfryzacji – podkreśliła Joanna Gierulska.

Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Celem interwencji jest ochrona zasobów naturalnych oraz klimatu poprzez wsparcie inwestycyjne. Ułatwi to gospodarstwom rolnym spełnianie warunków technicznych w zakresie ograniczania presji rolnictwa na środowisko naturalne.

Całkowity budżet inwestycji to ok. 217,5 mln środków publicznych i ok. 111,6 mln euro ze środków UE.

Wsparcie dotyczy doposażenia gospodarstw w nowoczesny sprzęt i technologie, w tym rozwiązania cyfrowe, pozwalające skuteczniej realizować ekoschematy oraz zobowiązania rolno-środowiskowe.

Inwestycje dotyczące zakupu/budowy maszyn/instalacji do:

 • niskoemisyjnego/precyzyjnego stosowania nawozów/ŚOR,
 • mechanicznej/biologicznej ochrony/pielęgnacji roślin,
 • przechowywania nawozów mineralnych, niskoemisyjnego utrzymania zwierząt,
 • ochrony gleby/bioróżnorodności (uprawa bezorkowa, siew pasowy, siew poplonów, zbiór biomasy),
 • adaptujących do zmian klimatu (mikroklimat budynków inwentarskich, wodopoje, siatki przeciwgradowe, systemy zarzadzania).

Beneficjentem może być rolnik indywidulany lub grupa rolników (co najmniej 3 rolników).

Maksymalne wsparcie wynosi 200 tys. zł i może to być 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub ustalonych stawek jednostkowych w przypadku grupy rolników, którzy składają wspólnie wniosek, lub do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 65% ustalonych stawek w przypadku rolnika indywidualnego.

W ramach tego działania mamy refundację części kosztów kwalifikowalnych operacji (np. maszyn, urządzeń), czyli płacimy za to, co zostanie poniesione, mamy też kilka stawek ryczałtowych, gdzie ustalona jest stawka, którą będzie można zwrócić.

Inwestycja musi być uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem kosztów, a w zakresie gospodarowania wodą – być zgodne z przepisami ustawy Prawo wodne. Inwestycje nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Ponadto wsparcie na operację (wspólne) może zostać przyznane wyłącznie na nowe maszyny lub urządzenia.

Kryteria wyboru mogą dotyczyć: rodzaju i skali produkcji, zastosowania rozwiązań cyfrowych, operacji grupowych, operacji poprawiających efektywność retencjonowanie lub wykorzystania wody, a także operacji poprawiających efektywność wykorzystania ŚOR/nawozów.

Inwestycje w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 267, 7 mln euro środków publicznych i ok. 147,25 mln euro ze środków UE.

Tu mamy możliwe płatności z dwóch obszarów: A i B.

Inwestycje dotyczące budowy lub zakupu z obszaru A dotyczą:

 • urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW,
 • instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła - o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego,
 • kosztów montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii.

Można otrzymać maksymalne wsparcie wysokości 1 500 000 zł, jeśli chodzi o biomasę, oraz 200 000 zł w przypadku promieniowania słonecznego.

Inwestycje z obszaru B dotyczą systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej, jak np. budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemy odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszklenia dachowe, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.

Maksymalne wsparcie z obszaru B wynosi 200 000 zł.

Można łączyć obszary A i B, przy czym kwota pomocy łącznie na oba obszary nie może przekroczyć 1 700 000 zł.

Wsparcie wynosi maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych operacji. Jeśli chodzi o kryteria wyboru, to w obszarze A wspieramy w pierwszej kolejności gospodarstwa z większym pogłowiem i te, które wykorzystują nawozy naturalne, natomiast w obszarze B – prowadzące produkcję zwierzęcą i ekologiczną.

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 309 mln euro środków publicznych i 170 mln euro ze środków UE.

Dopłata, która ma wspierać dopłaty do dobrostanu zwierząt w ramach I filaru i oznacza wsparcie inwestycji w takim zakresie, aby umożliwić zwierzętom dostępu do środowiska zewnętrznego poprzez możliwość korzystania z wybiegów czy pastwiska (dotyczy bydła), zwiększyć swobodę ruchu (w przypadku świń), zapewnić odpowiedniego mikroklimat w budynkach inwentarskich (dotyczy bydła lub świń) oraz poprawić zdrowotność i wyeliminować stres termiczny.

Beneficjentem może być rolnik prowadzący chów lub hodowlę świń lub bydła. Kwota wsparcia wynosi 150 tys. zł i oznacza refundację 65% poniesionych kosztów.

Pomoc polega na dofinansowaniu m.in. następujących inwestycji:

 • budowa lub przebudowa wybiegów,
 • przygotowanie wyposażenia pastwisk umożliwiających bezuwięziowy wypas,
 • budowa lub przebudowę lub zakup i montaż pojedynczych lub grupowych kojców dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,
 • zakup i montaż zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich,
 • zakup systemów zarządzania stadem, akcelerometrów z oprogramowaniem do zarządzania zdrowiem i dobrostanem krów w stadzie, zakup czujników mierzących co najmniej liczbę komórek somatycznych, białko, tłuszcz w trakcie doju,
 • zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg,
 • zakup i montaż automatycznych czochradeł.

Jeśli chodzi o kryteria wyboru, to liczy się przede wszystkim wielkości stada, rodzaj inwestycji, jaka jest projektowana, udział w systemie rolnictwa ekologicznego, oszczędność w zakresie wykorzystywania energii czy zastosowanie rozwiązań cyfrowych.