Poseł Szymon Giżyński  zapytał w interpelacji  o program pomocy po wymarznięciach, stwierdzając, że sytuacja kwalifikuje się do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, co postuluje Krajowa Federacja Producentów Zbóż.

Odpowiedzi udzielił wiceminister Kazimierz Plocke: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm) stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

Stosownie do przepisów ww. ustawy klęską żywiołową jest katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Natomiast katastrofą naturalną jest zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowań atmosferycznych, wstrząsów sejsmicznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, długotrwałym występowaniem ekstremalnych temperatur, osuwisk ziemi, pożarów, suszy, powodzi, zjawisk lodowych na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowym występowaniem szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działaniem innego żywiołu.

Stan klęski żywiołowej może wprowadzić Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.

Z kolei interpelacja posła  Tadeusza Tomaszewskiego zawierała pytanie: Czy rząd planuje zwrócić się do Komisji Europejskiej o uruchomienie specjalnego programu pomocy dla rolników?

Odpowiedź wiceministra Kazimierza Plocke i tym razem ograniczyła się do zreferowania przepisów:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 311, s. 3) pomoc z Funduszu Solidarności może zostać uruchomiona w przypadku, gdy na terytorium państwa członkowskiego wydarzą się poważne klęski żywiołowe z poważnymi skutkami dla warunków życia, środowiska naturalnego lub gospodarki w jednym lub więcej regionów lub w jednym lub więcej krajów.

Poważna klęska w rozumieniu ww. rozporządzenia oznacza każdą klęskę powodującą szkody ocenione na ponad 3 mld euro w cenach z 2002 r. lub ponad 0,6 proc. dochodu narodowego brutto danego państwa.