Rząd przyjął zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które mają usprawnić realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:

- wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

- prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

- prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- udostępniania danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym pobierania opłat z tytułu tego udostępniania.

Nowe przepisy – jak zapowiada rząd - umożliwią likwidację barier w procesie inwestycyjnym przez doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, usprawnią obsługę koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Jak zapowiedziano, doprecyzowane będą informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z założeniami, ewidencja gruntów i budynków będzie obejmować informacje dotyczące m.in.: samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, właścicieli nieruchomości, informacje o wpisaniu do rejestru zabytków, wartości katastralnej nieruchomości, informacje dotyczące umów dzierżawy. Na uzupełnienie tych zbiorów będzie przeznaczony okres przejściowy – 3 lata od wejścia w życie nowych przepisów.

W celu doprecyzowania przepisów proponuje się zredagować, w postaci list wyliczeniowych, tematyczne rodzaje decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych oraz innych dokumentów urzędowych, których odpisy powinny być przekazywane staroście, jako organowi właściwemu w sprawach ewidencji gruntów i budynków.