Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021 zakłada następujące stawki dopłat:

1)     74,76 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

2)           119,62 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3)           373,80 zł – w przypadku ziemniaków.

Na dopłaty przeznaczono kwotę 75 mln zł, z której 8755,17 zł. zostało wykorzystane na realizację dopłat w wyniku zakończenia postępowań administracyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych.

W tym roku producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do następujących powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) 784 089 ha – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
b) 28 582 ha – w przypadku roślin strączkowych,
c) 34 634 ha – w przypadku ziemniaka.

Corocznie do 30 września Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty;

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej.

Przypomnijmy, że wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin i stawek dopłat do 1 ha takiej powierzchni.

Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski były składane w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2021 r.

Decyzję o wysokości dopłaty wydaje się w terminie 60 dni od wejścia w życie rozporządzenia o wysokości stawek.

Czytaj też:

Są stawki dopłat do nasion