Przygotowana strategia rozwoju dotyczy okresu do 2020 r., z perspektywą do 2030 r. Dokument przedstawia cele do realizacji, sposób ich osiągania i najważniejsze projekty, służące osiągnięciu celów.

Jak podkreśla MRiRW, za rozwój wsi i rolnictwa odpowiedzialny jest cały rząd.

- Celem głównym jest wyrównanie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej – mówi minister Krzysztof Jurgiel. Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami jest najważniejsze dla obszarów wiejskich.

Kierunki rozwoju są określone na 13 lat.

- Na najbliższe 13 lat mamy określone kierunki rozwoju w postaci trzech celów szczegółowych oraz 72 wskaźników monitorowania i 705 działań realizowanych przez różne instytucje – wyliczał wiceminister Ryszard Zarudzki.

- Dwa wskaźniki, do których dążymy: mianowicie dochód brutto w gospodarstwie domowym z 68 do 100 proc. w 2030 roku, (…) PKB na jednego mieszkańca według siły nabywczej z 70 do 95 proc. w 2030 roku – mówił. – To są też nasze cele, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Na wsi dochód do dyspozycji netto na jedną osobę wzrośnie do trzech czwartych poziomu życia w mieście - do 2030 roku.

- W procesy rozwojowe włączamy wszystkie obszary w Polsce – podkreślał wiceminister Zarudzki. Będą dotyczyły wszystkich aspektów życia, nie tylko rolnictwa, ale też np. zdrowia, edukacji, transportu.

Są dwa kierunki istotne dla rozwoju obszarów wiejskich:

- Rozwój w oparciu o endogenny, wewnętrzny potencjał i aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją – wyliczał Ryszard Zarudzki.

Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo, to wskazał na konkurencyjność gospodarstw rolnych i producentów rolno-spożywczych.

- Mamy 10 sektorów strategicznych, dla rolnictwa jest to sektor żywności wysokiej jakości – mówił Zarudzki. – Natomiast wśród 12 branż, na których będziemy się koncentrować, są polskie specjalności żywnościowe.

 „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020” to ramy rozwoju.

- Teraz mechanizm ten będzie nabierał rozpędu poprzez prace w zespołach i aktywną naszą działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – zapowiada wiceminister.