Senatorowie przygotowali projekt zmian w ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Doceniając doniosłą rolę i odpowiedzialne zadania, które wykonują strażacy OSP, projektodawcy postulują wprowadzić wymierne, dodatkowe wynagrodzenie dla członków ochotniczych straży pożarnych. Podstawowym celem niniejszej nowelizacji jest przyznanie członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 20 lat byli czynnymi członkami OSP dodatku do emerytury. Proponujemy przyznanie dodatku w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby. Przez czynne członkostwo należy rozumieć okres, w którym strażak był ubezpieczony, brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadał aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz posiadał szkolenie pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych” – podano w projekcie przygotowanym przez Senat.

Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) zostałby zobowiązany do wydania zaświadczenia o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów – zrobi to na wniosek ubezpieczonego strażaka.

Kwota dodatku miałaby być waloryzowana.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.