Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są włączane do krajowego systemu na podstawie dobrowolnie zawartych porozumień i stosownych decyzji Komendanta Głównego PSP.

W I połowie 2020 r. w ksrg funkcjonowało 5.100 jednostek, z tego: 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (w tym 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych szkół PSP) oraz 28 wydzielonych posterunków PSP,  4.545 jednostek OSP i 26 pozostałych jednostek ochrony ppoż., tj. wojskowych, zakładowych i lotniskowych – podaje NIK po kontroli.

W systemie jest 134.299 ratowników, w tym: PSP – 29.678 zawodowych strażaków, OSP – 103.848 członków OSP spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, którzy stanowią ok. połowę wszystkich członków OSP.

Trzeba zaznaczyć, że chociaż strażacy PSP stanowią niespełna czwartą część liczby ratowników ksrg, to właśnie oni biorą udział w prawie dwóch trzecich liczby zdarzeń.

Aby trafić do krajowego systemu, trzeba spełnić wysokie wymagania. Strażacy OSP są szkoleni nieodpłatnie przez jednostki i szkoły PSP. „Wymaganą przez Komendę Główną PSP liczbę ratowników, którzy odbyli szkolenie podstawowe w połowie 2020 r. miało 99,2% jednostek OSP, a ratowników, którzy odbyli dodatkowo szkolenia specjalistyczne – 93,3% jednostek OSP”  - ustaliła NIK.

Dyspozycyjność (procentowy stosunek liczby wyjazdów jednostki ksrg do zdarzenia wobec liczby skierowań do zdarzenia) jednostek zawodowych, tj. PSP, WOP i ZSP, wynosiła 100%, a jednostek OSP – 96,2%.

W połowie 2020 r. jednostki ksrg dysponowały prawie 15 tysiącami pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych (14.933), z czego jednostki OSP miały 11.143 pojazdów, jednostki PSP - 3.692 pojazdy.

„Niemniej część jednostek OSP nie posiadała pełnego wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Wymagań w tym zakresie nie spełniało 2,8% jednostek OSP. Podstawowe braki dotyczyły normatywu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, których nie spełniało 5,5% liczby jednostek, pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 1000 l/min, których nie miało 5% jednostek, oraz ubrań specjalnych, których w wymaganej liczbie nie miało 4,1% jednostek” – zaznacza NIK i dodaje, że sporym problemem dla wielu jednostek OSP jest wiek sprzętu, zwłaszcza pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych (pojazdy średnie w OSP mają 18,3 roku, a ciężkie 21,2 lata, drabiny i podnośniki  liczą 27,8 lat), a utrzymanie wiekowego sprzętu w stałej sprawności technicznej i bojowej wymaga niemałych nakładów ze strony macierzystych gmin tych OSP.

W systemie (i OSP) zorganizowano skuteczny system skuteczny system alarmowania i powiadamiania, choć nie zbudowano systemu łączności radiowej. 

NIK wskazuje na potrzebę zmian w ksrg

„Zdaniem NIK, wprowadzenie do rozporządzenia o włączaniu jednostek do ksrg przepisów określających wprost podmioty uprawnione, warunki i procedury wyłączania jednostek ochrony przeciwpożarowej z ksrg przyczyniłoby się do zwiększenia transparentności tego procesu oraz spowodowałoby stosowanie jednolitych kryteriów wyłączania jednostek z systemu. Obecnie w poszczególnych porozumieniach funkcjonują, w zależności od ustaleń stron, różne sposoby ich rozwiązania” - podano.

NIK zwraca też uwagę na niekorzystne zmian zachodzące w Ochotniczych Strażach Pożarnych. „Obecne zmiany społeczno-demograficzne mogą w przyszłości wpłynąć niekorzystnie na pokoleniową zastępowalność ratowników OSP” - wskazano. Powodować ma to migracja i zatrudnienie strażaków OSP, co trudno pogodzić z ciągłą gotowością do przerwania obowiązków służbowych, by nieść pomoc innym ludziom.

We wnioskach pokontrolnych wskazano na potrzebę:

- uzupełnienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego o przepisy określające zasady, podmioty uprawnione i procedury wyłączania (czasowego bądź trwałego) jednostek z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

- rozważenie podjęcia działań w celu uregulowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustawą. Niezbędne staje się zwłaszcza nadanie uprawnień władczych organizatorowi systemu – Komendantowi Głównemu PSP wobec jednostek włączonych do ksrg, ale niepodlegających mu bezpośrednio, tj. wobec jednostek OSP, wojskowych straży pożarnych i zakładowych straży pożarnych. Zdaniem NIK, takie rozwiązanie pozwoli na dalsze doskonalenie systemu, w tym ujednolicenie wyposażenia, oraz ułatwi współpracę jednostek w ramach ksrg i z innymi podmiotami ratowniczymi i współdziałającymi;

- spowodowanie, jako organ nadzorujący funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i działania Komendanta Głównego PSP:

* zwiększenia wsparcia finansowego dla jednostek OSP, w szczególności w zakresie utrzymania ich potencjału ratowniczego oraz wsparcia procesu unowocześniania parku pojazdów ratowniczo-gaśniczych;

* jak najszybszego uruchomienia ogólnokrajowego systemu łączności cyfrowej, który umożliwiając sprawną wymianę informacji pomiędzy wieloma różnymi abonentami, wpłynie korzystnie na sprawność i efektywność wspólnych działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki z różnych formacji;

* przeprowadzenia pogłębionych prac koncepcyjno-analitycznych prowadzących do wypracowania spójnych i kompleksowych rozwiązań prawnych doskonalących funkcjonowanie ksrg, w tym w zakresie wprowadzenia, rozwiązań motywacyjnych dla pracodawców zatrudniających strażaków OSP, np. o charakterze zmniejszenia danin na rzecz państwa tak, aby choć częściowo zrekompensować im zatrudnianie takich osób.

Rząd już ma projekt zmian

Przypomnijmy, że niedawno zapowiedziano zmiany dotyczące m.in. wynagradzania strażaków ochotników.

Strażacy OSP z wyższą emeryturą? Taką zapowiedź złożył minister Kamiński.

Z uwagi na inne zapisy z projektu ustawy o strażakach ochotnikach przygotowanej przez rząd, wzbudził on wiele obaw i kontrowersji. Projekt zakłada m.in. niemożność używania przez ochotników określenia „strażak” i pozbawi ich mundurów – alarmowano.

Zespół prasowy KG PSP przygotował wyjaśnienia z tym związane, w których zapewniono:

„Informujemy, że są już pierwsze efekty dialogu i propozycje korekt do dokumentu, m.in.

- zapisanie wprost w ustawie że OSP jest formacją mundurową. Rozwieje to obawy w zakresie mundurów. Wyjaśniamy, że  aktualny projekt ustawy, nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych;

- dodanie wprost słowa BEZPŁATNIE do artykułu regulującego tematykę szkoleń strażaków OSP. Niemniej wyjaśniamy, że już w obecnym kształcie projektu ustawy, z art. 27 ust. 2 wynika, że szkolenie pokrywane będzie z budżetu państwa;

- rozważenie określenia strażak / ratownik lub innej formy. Podkreślamy, że nie jest intencją ustawy odbieranie tytułu „strażaka” członkom OSP. Jedynym założeniem było i jest dostosowanie nazwy do aktualnych zadań.  Obecnie członkowie OSP nie zajmują się już tylko pożarami ale realizują również inne zadania z zakresu ratownictwa. Warto dodać, ze obecna Ustawa o ochronie przeciwpożarowej używa sformułowania „Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych”. Tak więc projektowaną ustawą o OSP nikt nie odbiera określenia „strażak” członkom OSP, bowiem określenie to było i będzie zawsze używane potocznie a nie z mocy prawa;

- w kwestii wprowadzenia JRG OSP ideą było aby podkreślić profesjonalizm tych jednostek. W wyniku zgłoszonych uwag, rozważana jest możliwość pozostawienia jednostek operacyjno – technicznych (JOT).”