NSA w uchwale sprzed roku uznał, że rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną nie rezygnuje z pracy – zatem nie ma podstaw do przyznania mu zasiłku pielęgnacyjnego.

Potem zapowiadano ujednolicenie prawa.

Jednocześnie – zdaniem MPiPS – obecnie obowiązujące przepisy dają rolnikowi możliwość ubiegania się o zasiłek: „Należy podkreślić, że organy administracji publicznej realizujące świadczenia rodzinne, w tym świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zobowiązane są działać na podstawie przepisów prawa – w opisanym przypadku na podstawie przytoczonych wyżej, bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie kierować się rozstrzygnięciem sądu administracyjnego czy też samorządowego kolegium odwoławczego wydanym w indywidualnej sprawie i tylko w tej sprawie wiążącym”.

Tyle przepisy i ich interpretacje.

A życie sobie.

- Jedyną przyczyną, dla której pozbawiono mnie otrzymywanego od 12 lat świadczenia, jest fakt posiadania 1,04 ha fiz. (1,6005 ha przelicz.), co stanowi miesięcznie wg GUS 320 zł - mówi nam czytelniczka z łódzkiego. - Jestem matką samotnie wychowującą córkę od  urodzenia. Ja muszę teraz sama, zdaniem państwa, zająć się rehabilitacją, wykształceniem, wychowaniem i jeszcze zapewnieniem dochodu. To jest po prostu fizycznie na dłuższą metę niemożliwe. Sprawuję również opiekę nad ojcem 77 l., który ma również orzeczenie o niepełnosprawności. Nie mam czasu i siły, żeby biegać po sądach, urzędach, a od września zeszłego roku pojawiły się nowe problemy u córki, wymagała konsultacji neurologicznych i w końcu jest pod stałą opieką psychiatryczną i psychologiczną.

Nasza czytelniczka zaskarżyła decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odmawiającą przyznania jej zasiłku, w której uzasadnieniu podano jako podstawę, iż „sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego”. Ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze poparło GOPS, wprost stwierdzając, że – wbrew stanowisku MPiPS – uchwała NSA ma moc wiążącą.

Zapytaliśmy w MPiPS, co można zrobić w takiej sytuacji. Na odpowiedź czekamy.