Posiadacz świni sam zadecyduje, którą z metod znakowania wybiera – kolczyk czy tatuaż. Jeśli wybierze kolczyk, projekt nie wskazuje, w której małżowinie usznej ma być założony (dotąd musiał być w lewej).

Sprecyzowano, że oznakowanie musi być dokonane nie później niż przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada, jeśli świnia zostaje przemieszczona do siedziby innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie dłużej niż 30 dni.

Dodatkowego oznakowania świń nie trzeba będzie zgłaszać do ARiMR – uznano, że wystarczy obowiązek zgłaszania przemieszczeń zwierząt, wraz z numerami identyfikacyjnymi przemieszczanych zwierząt.

Zniesiono obowiązek dokonania raz w roku spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada dla bydła. Dla świń zachowano obowiązek spisu tylko liczby świń przebywających w stadzie.

Wprowadzono też zmiany dla właścicieli koniowatych. Przewidziano rejestrowanie dokumentów identyfikacyjnych koniowatych wydanych przez podmioty działające na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, na podstawie informacji zawartych w składanych przez właścicieli takich koniowatych wnioskach, bez tłumaczeń tych dokumentów przez tłumaczy przysięgłych.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej o potrzebie zmian: Tatuować czy kolczykować?