Szacowanie strat to niełatwe zadanie.

Czytelniczka pyta: "W protokole oszacowania strat w wyniku deszczu nawalnego z Urzędu Gminy rabarbar został ujęty w tabeli nr 1 tj. wysokość i zakres szkód w uprawach rolnych. Mam co do tego wątpliwość gdyż jest to bylina wieloletnia i wskutek deszczu nawalnego wygniła. Moim zdaniem powinna być ujęta w protokole w tabeli nr 3 tj. wysokość i zakres szkód w środkach trwałych (w tym w budynkach, maszynach gospodarskich, drzewach, krzewach, zwierzętach stada podstawowego - reprodukcyjnych)."

A jak są w tym roku traktowane truskawki?  - dołączyliśmy swoje pytanie, pomni na niedawne spory poselskie ich dotyczące

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia: „Uprzejmie informuję, że w celu  ubiegania się o pomoc na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być szacowane szkody w sadach oraz innych plantacjach roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne.

W przypadku szacowania szkód w sadzie, lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat pod kątem ubiegania się o pomoc na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględnia się wartość bieżącą roślin (tj. w zależności od wieku) oraz współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej (bez utraconych korzyści).”

Z dalszej części informacji wynika, że szacujący szkody nie są bez pomocy: „Do wykorzystania przez komisje szacujące straty  na stronie internetowej MRiRW zamieszczone zostało opracowanie Krzysztofa Zmarlickiego – Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich udostępnione przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Natomiast w przypadku szacowania szkód w szkółkach dla celów ubiegania się o pomoc na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych szacowane są wyłącznie szkody w roślinach matecznych, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat.

W związku z powyższym producenci rolni, którzy w  wyniku suszy, gradu, deszczy nawalnych, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny ponieśli szkody w uprawach truskawek lub plantacjach o okresie użytkowania do 5 lat mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt obrotowy na wznowienie produkcji udzielany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.).”