Zgodnie z proponowanym zapisem „opłata targowiskowa miałaby być pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach określonych w uchwale rady gminy, zwanych dalej targowiskami”. Ponadto dodano przepis przyznający radom gminy kompetencje do różnicowania stawek opłaty targowej, w zależności od lokalizacji targowiska, strefy na nim, asortymentu towarów i usług, sposobu dokonywania sprzedaży, dnia tygodnia lub zajmowanej do sprzedaży powierzchni.

Warto też dodać, że posłowie pracują też nad nowelizacją kodeksu wykroczeń. Za handel w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozić będzie grzywna do 5 tys. zł. Sankcje nie będą dotyczyć osób handlujących grzybami, jagodami i płodami rolnymi poza miastami.