„Jeśli zwierzę opuszcza siedzibę stada, w którym się urodziło (np. zostało sprzedane) i nastąpiło to przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik ma obowiązek oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. Kolejny wymóg to oznakowanie świni tatuażem w przypadku, gdy <została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni>. Posiadacz zwierzęcia musi oznakować je poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. Umożliwienie znakowania zwierząt tatuażem budzi wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób, gdzie i przy użyciu jakich technik i środków, tatuaż miałby zostać wykonany oraz jaka technika powinna zostać zastosowana do odpowiedniej kategorii wagowej zwierzęcia” – zauważyli w interpelacji skierowanej do MRiRW posłowie Jarosław Sachajko, Norbert Kaczmarczyk, Paweł Skutecki.

„Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada trzody chlewnej w terminie 7 dni od zaistnienia następujących zdarzeń:

- zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,

- uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Wprowadzenie konieczności raportowania do Agencji zmiany stanu zwierząt do 7 dni jest również rozwiązaniem kontrowersyjnym – termin ten nie jest adekwatny dla warunków panujących w gospodarstwach w Polsce, które są małe i nie posiadają środków finansowych na częste wizyty w biurach powiatowych ARIMR, a każdy list polecony również generuje dodatkowe koszty” – ocenili posłowie i pytali, czy planowane jest dokonanie zmian w ustawie lub wydanie aktów wykonawczych, które stanowiłyby odpowiedź na problemy związane przede wszystkim z technicznymi kwestiami stosowania nowych przepisów.

Pierwsza odpowiedź na interpelację była zdawkowa: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace nad zmianą ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), które będą mieć na celu uproszczenie i doprecyzowanie przepisów w poruszonym w interpelacji zakresie. Jednakże na obecnym etapie prac deklaracje, co do proponowanych rozwiązań legislacyjnych wydają się być przedwczesne.”

Posłowie ponowili interpelację.

„W ilu przypadkach zwierzęta musiały zostać zakolczykowane ponownie z powodu zgubienia bądź uszkodzenia identyfikatora? Jaki jest koszt zakolczykowania jednego zwierzęcia?” – pytali.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel odpowiedział, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich bezpośrednio u jednego z dostawców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi listę dostawców, na którą wpis następuje po zawarciu umowy Agencji z dostawcą. Ceny kolczyków dla świń kształtują się następująco:

  • w przedziale od 7 zł do 18 zł za kolczyk w przypadku, gdy zamówienie dotyczy od 1 do 9 sztuk kolczyków,
  • w przedziale od 0,79 zł do 1,3 zł za kolczyk, gdy zamówienie przekracza 100 sztuk kolczyków,
  • w przedziale od 0,69 zł do 1,1 zł za kolczyk, gdy zamówienie przekracza 1000 sztuk kolczyków.

W roku 2016 wyprodukowano 6 377 duplikatów kolczyków dla świń, zaś w roku 2017 (dane na dzień 28 lutego 2017 r.) 1 749 tych duplikatów.

Oznakowanie świń przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego wiąże się z jednorazowym kosztem zakupu tatuownicy oraz kosztami zużywanego tuszu do tatuażu.

Odpowiadając na pytanie, jakie jest stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie do znakowania trzody chlewnej poprzez jej tatuowanie, minister przypomniał, że art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008, str. 31) dopuszcza znakowanie świń za pomocą kolczyków i tatuażu.

„Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uwzględniają obydwie te metody identyfikacji świń i Ministerstwo nie przewiduje rezygnacji z którejkolwiek z nich. Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozpoczęto proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w którym między innymi znajduje się propozycja zwiększenia elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń, poprzez wprowadzenie możliwości wyboru przez posiadacza świni metody oznakowania, kolczykiem lub tatuażem, w każdym wynikającym z ustawy przypadku wystąpienia obowiązku oznakowania świń” – zadeklarował minister.