Wniosek o rozstrzygnięcie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem, termin 14 dni przewidywany na dostarczenie dokumentu o nabyciu spadku jest terminem instrukcyjnym i jego przekroczenie nie powoduje żadnych ujemnych skutków dla spadkobiercy – tak też orzekł wcześniej NSA w wyroku w sprawie II GSK 140/11.

Teraz uchwałą II GPS 3/12 rozstrzygnął inaczej: termin 14 dni jest terminem procesowym, a spadkobierca, który go nie dochowa, musi uprawdopodobnić, że stało się to bez jego winy i wystąpić o jego przywrócenie.

Problem dotyczy spadkobierców rolników, którzy ubiegają się o przysługujące zmarłemu dopłaty – muszą oni w terminie 7 miesięcy dołączyć do sprawy odpowiedni wniosek i prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeśli postępowanie to jest w toku, trzeba dołączyć zaświadczenie o zarejestrowaniu w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Po zakończeniu tego postępowania, spadkobierca ma 14 dni na dostarczenie postanowienia.

O uchwale NSA napisał „Dziennik Gazeta Prawna”.