Przypomnijmy – od 1 stycznia rusza w pełni elektroniczna Baza Danych Odpadowych.

Więcej:  Baza Danych Odpadowych od stycznia elektroniczna

Zgodnie z ustawą o odpadach, wpisowi do rejestru nie podlega tylko „wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha” (o ile nie podlega takiemu wpisowi z urzędu) – czyli podlega mu rolnik gospodarujący na 75-hektarowym (i większym) areale.

Przepisy nakładają zatem obowiązek sporządzania dokumentów ewidencji odpadów od 1 stycznia 2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO.

Do Sejmu 30 grudnia trafił jednak projekt posłów PiS, dopuszczający możliwość wyjątku, który polega na możliwości sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO. Podkreślenia przy tym wymaga, że przepisy te dotyczą awarii w systemie teleinformatycznym, co nie obejmuje awarii występującej po stronie użytkowników BDO – zastrzeżono.

Projekt nakłada obowiązek wprowadzenia informacji zawartych w papierowych lub elektronicznych prowadzonych poza BDO dokumentach ewidencji odpadów do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia usunięcia awarii.

Przedstawiono wzory kart (w załączniku), które będą obowiązywały w sytuacjach awaryjnych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przepisy te będą mogły być natomiast stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r.